Училищен бюджет

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС КЪМ 31.07.2023г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ КЪМ 31.07.2023г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2023г.


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.06.2023 г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 30.06.2023г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС КЪМ 30.06.2023г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ КЪМ 30.06.2023г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2023г.


Информация за Общото събрание за Отчет изпълнение бюджет към 31.03.2023г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 31.03.2023г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС КЪМ 31.03.2023г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ КЪМ 31.03.2023г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2023г.


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ/СБОРНА/ КЪМ 31.12.2022г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 31.12.2022г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС КЪМ 31.12.2022г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ КЪМ 31.12.2022г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 г.


ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 30.09.2022г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС КЪМ 30.09.2022г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ КЪМ 30.09.2022г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2022г.

ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 30.06.2022г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС КЪМ 30.06.2022г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ КЪМ 30.06.2022г.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2022г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 г.


ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2022г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС КЪМ 31.03.2022г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ КЪМ 31.03.2022г.

БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.03.2022г.


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 г.

ИНФОРМАЦИЯ за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2021г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС КЪМ 31.12.2021г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ КЪМ 31.12.2021г.

БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021г.


Оборотна ведомост към 30.09.2021г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2021г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС КЪМ 30.09.2021г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ КЪМ 30.09.2021г.


Информация за Общото събрание за Отчет изпълнение бюджет към 30.09.2021г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2021г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2021г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2021г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021г.

Информация за Общото събрание за Отчет изпълнение бюджет към 30.06.2021г.

БАЛАНС НА СУ"ВЛАДИМИР КОМАРОВ" КЪМ 30.06.2021г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2021г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2021г.

Информация за Общото събрание за Отчет изпълнение бюджет към 31.12.2020г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2020г.


ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2020г.


ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.06.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.06.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.06.2020г.


КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2020г.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

За 2019 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 478 460 лв., в т.ч. 982 лв. преходен остатък включващ средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 2 738лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 538 лв.преходен остатък.
За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3111 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 343 387 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение – облекло 3 701 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 77 756 лв.
§ 10-11 Закуски 7 708 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар и облекло 930 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 7 773 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 800 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 643 лв.
§ 40-00 Стипендии 2 738 лв.
Всичко: 474 811 лв.
Получени с корекции на бюджета – 750,00 лв./дарения/
- 15 610.00 лв./дофинансиране/
- 36 124.00 лв./обезщетения/
- 13 672.00 лв./учебници и др/
Всичко след получените корекции: 540 967 лв.
Изпълнение към 30.09.2019г.
§ 01-01 Заплати 240 485лв.
§ 02-02 Др.възнаграждения по извънтрудови пр-я 629,00 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 3 701,00 лв.
§ 02-08 Суми с характер на възнаграждение –обезщетения 36 124,00 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения - 1009,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 55 608,00 лв.
§ 10-11 Закуски 4 481,00 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 930,00 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 10 581,00 лв.
§ 10-15 Материали 15 845,00 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 20 814,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 29 285,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги-пътни учители 585,00 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт – газификация корпус стол 15 158,00 лв.
§ 10-51 Командировки в страната - 842,00 лв
§ 10-52 Командировки в чужбина - 0,00 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 371,00 лв.
§ 10-69 Други финансови разходи 27,00 лв
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 356,00 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,такси,нак.лихви и адм.санкц. – 1 581,00 лв.
§ 40-00 Стипендии 1 285,00 лв.
Всичко: 440 697 лв. – 92,82% спрямо първоначалния бюджет – 81,46% спрямо корегирания бюджет
Дейност 326 – Професионални училища
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

Получени с корекции на бюджета – 37 798,00 лв
Всичко след получените корекции: 37 798,00 лв.

Изпълнение към 30.09.2019 г.
§ 01-01 Заплати 20 555 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения - 294,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 8 126,00 лв.
Всичко: 29 415,00 лв. – 0% спрямо първоначалния бюджет
– 77,82% спрямо корегирания бюджет

Дейност 338 - Ресурсно подпомагане
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 3 111,00 лв.
Получени с корекции на бюджета – 0,00 лв
Всичко след получените корекции: 3111,00 лв
Изпълнение към 30.09.2019 г.
Всичко: 0,00 лв. – 0% спрямо първоначалния бюджет – 0% спрямо корегирания бюджет

Дейност 389
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-20 Пътни разходи на ученици 500,00 лв.
Получени с корекции на бюджета – 0,00 лв
Всичко след получените корекции: 500,00 лв.
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 538 лв.преходен остатък
538 лв.разходени към 30.09.2019г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 0,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1447,39 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1644,08 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”
Получени – 15 560 Евро – 30434 лв.
Изразходвани – 36 783.72 лв.
Ползван безлихвен заем от бюджета в размер на 6349,72 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето”

Получени – 4 352 Евро – 8511,77 лв.
Изразходвани – 1362,59 лв.
за пътуване – 1362,59 лв.
ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/
Преходен остатък 1 623 лв. Получени 934,00 лв. Изразходени 5827,00 лв.
Ползван безлихвен заем от бюджета – 3269,00 лв
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 4 052,00 лв.
§ 05-00 Осигурителни вноски от работодатели 949,00 лв
§ 10-11 Закуски 220,00 лв.
§ 10-15 Материали 486,00 лв.
§ 10-20 Външни услуги 120,00 лв.
Получени с корекция на бюджета 22 557,00 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

За 2019 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 478 460 лв., в т.ч. 982 лв. преходен остатък включващ средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 2 738лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 538 лв.преходен остатък.
За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3111 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 343 387 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение – облекло 3 701 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 77 756 лв.
§ 10-11 Закуски 7 708 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар и облекло 930 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 7 773 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 800 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 643 лв.
§ 40-00 Стипендии 2 738 лв.
Всичко: 474 811 лв.
Получени с корекции на бюджета – 750,00 лв./дарения/
Всичко след получените корекции: 475 554 лв.
Изпълнение към 31.03.2019г.
§ 01-01 Заплати 86 106 лв.
§ 02-02 Др.възнаграждения по извънтрудови пр-я 629,00 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 3 701,00 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения - 631,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 20 364,00 лв.
§ 10-11 Закуски 2 093,00 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 930,00 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 22,00 лв.
§ 10-15 Материали 6 497,00 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 14 974,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 7 909,00 лв.
§ 10-51 Командировки в страната - 215,00 лв
§ 10-52 Командировки в чужбина - 0,00 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 328,00 лв.
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 354,00 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,такси,нак.лихви и адм.санкц. – 0,00 лв.
§ 40-00 Стипендии 310,00 лв.
Всичко: 145 063 лв. – 30,55% спрямо първоначалния бюджет – 30,50% спрямо корегирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 3 111,00 лв.
Получени с корекции на бюджета – 0,00 лв
Всичко след получените корекции: 3111,00 лв
Изпълнение към 31.03.2019 г.
Всичко: 0,00 лв. – 0% спрямо първоначалния бюджет – 0% спрямо корегирания бюджет

Дейност 389
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-20 Пътни разходи на ученици 280,00 лв.
Получени с корекции на бюджета – 0,00 лв
Всичко след получените корекции: 0,00 лв.
Изпълнение към 31.03.2019 г.
Всичко: 280,00 лв. – 0% спрямо първоначалния бюджет – 0% спрямо корегирания бюджет

По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 538 лв.преходен остатък
256 лв.разходени към 31.03.2019г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 0,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1296,06 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1122,22 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”
Получени – 15 560 Евро – 30434 лв.
Изразходвани – 29 979 лв.
за пътуване – 2 528,00 лв.

ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/
Преходен остатък 1 623 лв. Получени 0,00 лв. Изразходени 1472,00 лв.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 1 198,00 лв.
§ 05-00 Осигурителни вноски от работодатели 274,00 лв

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

За 2018 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 421 686 лв., в т.ч. 659 лв. преходен остатък включващ средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 4 487лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 416 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 15 435 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 298 393 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - 2 000 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 67 482 лв.
§ 10-11 Закуски 5 760 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 8 990 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 4 150 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 643 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 487 лв.
Всичко: 421 686 лв.
Получени с корекции на бюджета – 118 674,00 лв, от който 34 000,00 лв. финансово подпомагане от резерв на Община В.Търново.
Всичко след получените корекции: 540 360 лв.
Изпълнение към 31.12.2018г.
§ 01-01 Заплати 321 748 лв.
§ 02-02 Др.възнаграждения по извънтрудови пр-я 287,00 лв
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 3,768 лв. –
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв. – 100,00%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 43,859 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 123 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 73 420 лв.
§ 10-11 Закуски 5 332лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 600,00 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 7 818,00 лв
§ 10-15 Материали 9 867 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 25 276 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 31 943 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 292,00
§ 10-52 Командировки в чужбина - 671,00 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 354,00 лв.
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 221 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643,00 лв.
§ 40-00 Стипендии 3 750 лв.
Всичко: 539 377 лв. – 128% спрямо първоначалния бюджет,
– 99,82% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 435 лв.
Получени с корекции на бюджета – 13 494,00 лв
Всичко след получените корекции: 28 929 лв
Изпълнение към 31.12.2018 г.
§ 01-01 Заплати 7 898 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 1 816 лв.
§ 10-15 Материали 18 117,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 12,00 лв.
Всичко: 27 843 лв. – 180% спрямо първоначалния бюджет
– 96% спрямо корегирания бюджет

По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 416 лв.преходен остатък
364 лв.разходени към 30.06.2018г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 0,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1 296,06 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1 122,22 лв.
По програма „Твоят час” – преходен остатък– 3 281,00 лв. получени 13 146,00 лв. изразходени 16 451,00 лв.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 12 403 лв.
§ 02-02 Др.възнагр.по извънтрудови пр-я 1 084 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 2 964 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 0 лв.
§ 10-15 Материали 0 лв.
Разходени чрез заем от бюджета 24,64 лв.
По НП „Без свободен час” заявени 1 157,00 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+проект”Всичко за здравето и здраве за всички”

Получени – 19 680 Евро – 38 490,73 лв.
Изразходвани – 38 490,73 лв/
за възнаграждения по извънтр.пр-я – 2850 лв.
за осигурителни вноски – 299 лв.
за материали – 5 456 лв.
за услуги – 2 743 лв.
за пътуване – 26 975 лв.
за застраховки – 168 лв.
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”

Получени – 15 560 Евро – 30 434 лв.
Изразходвани – 27 451 лв.
за материали – 3 879 лв.
за услуги – 3 909 лв.
за пътуване – 19 609 лв.
за застраховки - 54 лв.
ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/

Преходен остатък 1 950 лв. Получени 4 095 лв. Изразходени 4 423,00 лв./ползван безлихвен кредит от бюджета в размер на 424,96лв/. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 3 114,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 697,00 лв.
§ 10-11 Закуски 199,00 лв.
§ 10-15 Материали 125,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 288,00 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

За 2018 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 421 686 лв., в т.ч. 659 лв. преходен остатък включващ средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 4 487лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 416 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 15 435 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 298 393 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - 2 000 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 67 482 лв.
§ 10-11 Закуски 5 760 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 8 990 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 4 150 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 643 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 487 лв.
Всичко: 421 686 лв.
Получени с корекции на бюджета – 1 913,00 лв
Всичко след получените корекции: 423 599 лв.
Изпълнение към 30.06.2018г.
§ 01-01 Заплати 167 877 лв. – 56,26%
§ 02-02 Др.възнаграждения по извънтрудови пр-я 287,00 лв
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 0,00 лв. –
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв. – 100,00%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 0,00 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 427 лв. – 71,35%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 37 594 лв. – 55,71%
§ 10-11 Закуски 3 523 лв. – 61,16%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 0,00 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 2 816,00 лв
§ 10-15 Материали 3 102 лв. – 51,70%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 15 473 лв. – 96,71 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 327 лв. – 114,87%
§ 10-51 Командировки в страната 225,00
§ 10-52 Командировки в чужбина - 671,00 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 354,00 лв. – 100%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 221 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643,00 лв.
§ 40-00 Стипендии 2 655 лв. – 59,17%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 408 лв.
Всичко: 255 009 лв. – 60,47% спрямо първоначалния бюджет,
– 60,20% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 435 лв.
Получени с корекции на бюджета – 28 929,00 лв
Изпълнение към 30.06.2018 г.
§ 01-01 Заплати 6 124 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 1 402 лв.
Всичко: 7 526 лв. – 48 76% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 416 лв.преходен остатък
364 лв.разходени към 30.06.2018г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 0,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1 296,06 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1 122,22 лв.
По програма „Твоят час” – преходен остатък– 3 281,00 лв. получени 12 638,00 лв. изразходени 15 913,00 лв.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 11 598 лв.
§ 02-02 Др.възнагр.по извънтрудови пр-я 1 084 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 2 871 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 0 лв.
§ 10-15 Материали 0 лв.
По НП „Без свободен час” заявени 703,00 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+проект”Всичко за здравето и здраве за всички”

Получени – 19 680 Евро – 38 790,73 лв.
Изразходвани – 38 490,73 лв/
за възнаграждения по извънтр.пр-я – 2850 лв.
за осигурителни вноски – 299 лв.
за материали – 5 456 лв.
за услуги – 2 743 лв.
за пътуване – 26 975 лв.
за застраховки – 168 лв.
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”

Получени – 15 560 Евро – 30 434 лв.
Изразходвани – 15 219 лв.
за материали – 2 674 лв.
за услуги – 2 839 лв.
за пътуване – 9 706 лв.
ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/

Преходен остатък 1 950 лв. Получени 900 лв. Изразходени 3 275,00 лв./ползван безлихвен кредит от бюджета в размер на 424,96лв/. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 2 415,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 541,00 лв.
§ 10-11 Закуски 199,00 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 120,00 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

За 2018 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 421 686 лв., в т.ч. 659 лв. преходен остатък включващ средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 4 487лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 416 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 15 435 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 298 393 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - 2 000 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 67 482 лв.
§ 10-11 Закуски 5 760 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 8 990 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 4 150 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 643 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 487 лв.
Всичко: 421 686 лв.
Получени с корекции на бюджета – 513,00 лв
Всичко след получените корекции: 422 199 лв.
Изпълнение към 31.03.2018г.
§ 01-01 Заплати 85 450 лв. – 28,64%
§ 02-02 Др.възнаграждения по извънтрудови пр-я 287,00 лв
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 0,00 лв. –
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 5 406 лв. – 100,00%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 0,00 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 002 лв. – 50,1%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 18 745 лв. – 27,78%
§ 10-11 Закуски 1 827 лв. – 31,72%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 0,00 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 82,00 лв
§ 10-15 Материали 953 лв. – 15,88%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 11 250 лв. – 70,31 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 2 863 лв. – 31,85%
§ 10-51 Командировки в страната 0,00
§ 10-52 Командировки в чужбина - 0,00 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 327,00 лв. – 23,78%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 217 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 0,00 лв.
§ 40-00 Стипендии 1 320 лв. – 29,42%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 136 лв.
Всичко: 129 865 лв. – 30,80% спрямо първоначалния бюджет,
– 30,76% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 435 лв.
Получени с корекции на бюджета – 0,00 лв
Изпълнение към 31.03.2018 г.
§ 01-01 Заплати 2 400 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 559 лв.
Всичко: 2 959 лв. – 19,17% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 416 лв.преходен остатък
64 лв.разходени към 31.03.2018г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 0,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 970,13 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 878,26 лв.
По програма „Твоят час” – преходен остатък– 3 281,00 лв. получени 3546,00 лв. изразходени 6 871,00 лв./ползван кредит от бюджета на дейност 322-43,86лв/.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 5 005 лв.
§ 02-02 Др.възнагр.по извънтрудови пр-я 578 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 1 288 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 0 лв.
§ 10-15 Материали 0 лв.
По НП „Без свободен час” заявени 629,00 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+проект”Всичко за здравето и здраве за всички”

Получени – 19 680 Евро – 38 790,73 лв.
Изразходвани – 38 490,73 лв/
за възнаграждения по извънтр.пр-я – 2850 лв.
за осигурителни вноски – 299 лв.
за материали – 5 456 лв.
за услуги – 2 743 лв.
за пътуване – 26 975 лв.
за застраховки – 168 лв.
ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”

Получени – 15 560 Евро – 30434 лв.
Изразходвани – 6 745 лв.
за материали – 944 лв./за 2018г.-691лв./
за услуги – 694 лв./за 2018г. – 496 лв./
за пътуване – 5 107/ за 2018г.- 3720лв./ лв.
ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/

Преходен остатък 1951 лв. изразходени 1684,00 лв.. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 1352,00 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 213,00 лв.
§ 10-11 Закуски 119,00 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

За 2017 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 425 880 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 1 927 лв. преходен остатък включващ 1 853лв. средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 6 464 лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 695 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3 586 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 295 360 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 2 415 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 8 400 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 64 705 лв.
§ 10-11 Закуски 5 976 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 6 000 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 5 125 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 200 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 1 574 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 6 464 лв.
Всичко: 425 880 лв.
Получени с корекции на бюджета – 58 258,00 лв
Всичко след получените корекции: 484 138 лв.
Изпълнение към 31.12.2017г.
§ 01-01 Заплати 311 655 лв. – 105,52%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 8 515 лв. – 101,37%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 4 921 лв. – 203,77%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 18 394 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 718 лв. – 85,90%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 70 561 лв. – 109,05%
§ 10-11 Закуски 3 704 лв. – 61,98%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 870 лв. – 78,57%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 10 799,00 лв
§ 10-15 Материали 7 793 лв. – 129,88%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 041 лв. – 100,26 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 17 017 лв. – 283,62%
§ 10-51 Командировки в страната 411 – 68,50%
§ 10-52 Командировки в чужбина - 910 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв. – 116,43%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 109 лв. – 54,50%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643 лв. – 109,53%
§ 40-00 Стипендии 5 805 лв. – 89,81%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 238 лв.
Всичко: 483 479 лв. – 113,52% спрямо първоначалния бюджет,
– 99,86% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 3 586 лв.
Получени с корекции на бюджета – 121,00 лв
Изпълнение към 31.12.2017 г.
§ 01-01 Заплати 1 850 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 420 лв.
§ 10-15 Материали 858 лв.
Всичко: 3 128 лв. – 87,22% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 1 307 лв.преходен остатък 695 лв.
891 лв.разходени към 31.12.2017г
Ученически игри и спорт са получени и разходени 2 132,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 2 117,54 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 2 545,14 лв.
По програма „Твоят час” – получени 24 441 лв. изразходени 21 160 лв.
Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 17 158 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 3 635 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 290 лв. %
§ 10-15 Материали 77 лв.
По НП „Без свободен час” заявени и получени 1 644,00 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30 793 лв.
Изразходвани – 31 501 лв./за 2017 – 14 499лв/Ползван заем от бюджета 773,47 лв
за материали – 2 514 лв./за 2017 – 720 лв./
за услуги – 1 903 лв./ за 2017 – 1 446лв./
за пътуване – 26 975 лв./за 2017 – 12 211лв./
за застраховки – 168 лв./за 2017 – 122лв./

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ проект”Културно картографиране на Европа”

Получени – 15 560 Евро – 30434 лв.
Изразходвани – 1 838 лв.
за материали – 253 лв.
за услуги – 198 лв.
за пътуване – 1 387 лв.

ПРОЕКТ „Заедно намираме решерия”/АМАЛИПЕ/

получени 2 851лв. изразходени 900 лв.. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 733 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 167 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

За 2017 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 425 880 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 1 927 лв. преходен остатък включващ 1 853лв. средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 6 464 лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 695 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3 586 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 295 360 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 2 415 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 8 400 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 64 705 лв.
§ 10-11 Закуски 5 976 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 6 000 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 5 125 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 200 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 1 574 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 6 464 лв.
Всичко: 425 880 лв.
Получени с корекции на бюджета – 35 088,00 лв
Всичко след получените корекции: 460 968 лв.
Изпълнение към 30.09.2017г.
§ 01-01 Заплати 225 319 лв. – 76,29%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 8 400 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 4 921 лв. – 203,77%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 18 394 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 310 лв. – 65,50%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 50 705 лв. – 78,36%
§ 10-11 Закуски 1 974 лв. – 33,03%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 040 лв. – 85,71%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 10 167,00 лв
§ 10-15 Материали 6 551 лв. – 109,18%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 13 179 лв. – 82,37 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 11 776 лв. – 196,10%
§ 10-51 Командировки в страната 323 – 53,83%
§ 10-52 Командировки в чужбина - 844 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв. – 116,43%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 108 лв. – 54%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643 лв. – 109,53%
§ 40-00 Стипендии 4 515 лв. – 69,85%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 34 лв.
Всичко: 363 568 лв. – 85,37% спрямо първоначалния бюджет,
– 78,87% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 3 586 лв.
Изпълнение към 30.09.2017 г.
§ 01-01 Заплати 1 850 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 420 лв.
Всичко: 2 270 лв. – 63,30% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 1 307 лв.преходен остатък 695 лв.
Ученически игри и спорт са получени и разходени 2 132,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 955,98 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1 471,72 лв.
По програма „Твоят час” – получени 17 195 лв. изразходени 18 088 лв./ ползван безлихвен заем от бюджета 892,73 лв./. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 14 656 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 3 142 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 290 лв. %
По НП „Без свободен час” заявени и получени 1 021,0 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30 793 лв.
Изразходвани – 31 501 лв./за 2017 – 14 499лв/Ползван заем от бюджета 773,47 лв
за материали – 2 514 лв./за 2017 – 720 лв./
за услуги – 1 903 лв./ за 2017 – 1 446лв./
за пътуване – 26 975 лв./за 2017 – 12 211лв./
за застраховки – 168 лв./за 2017 – 122лв./

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

За 2017 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 425 880 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 1 927 лв. преходен остатък включващ 1 853лв. средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 6 464 лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 695 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3 586 лв.
Дейност 322
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 295 360 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 2 415 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 8 400 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 64 705 лв.
§ 10-11 Закуски 5 976 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 6 000 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 5 125 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 200 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 1 574 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 6 464 лв.
Всичко: 425 880 лв.
Получени с корекции на бюджета – 7 282,00 лв
Всичко след получените корекции: 433 162 лв.
Изпълнение към 30.06.2017г.
§ 01-01 Заплати 155 401 лв. – 52,61%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 8 400 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 4 921 лв. – 203,77%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 500 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 993 лв. – 49,65%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 35 464 лв. – 54,81%
§ 10-11 Закуски 1 974 лв. – 33,03%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 040 лв. – 85,71%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 4 120,00 лв
§ 10-15 Материали 4 565 лв. – 76,08%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 12 155 лв. – 75,97 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 7 587 лв. – 126,45%
§ 10-51 Командировки в страната 160 – 26,67%
§ 10-52 Командировки в чужбина - 844 лв
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 375 лв. – 116,43%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 108 лв. – 54%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.. – 1 643 лв. – 109,53%
§ 40-00 Стипендии 4 315 лв. – 66,75%
§ 42-19 Други трансфери за домакинства - 34 лв.
Всичко: 246 599 лв. – 57,90% спрямо първоначалния бюджет,
– 56,93% спрямо коригирания бюджет
Дейност 338
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 3 586 лв.
Изпълнение към 30.06.2017 г.
§ 01-01 Заплати 1 641 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 373 лв.
Всичко: 2 014 лв. – 56,16% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 695 лв.преходен остатък 695 лв.
Ученически игри и спорт са получени и разходени 2 132,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 955,98 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1 471,72 лв.
По програма „Твоят час” – получени 9 483 лв. изразходени 8 002 лв./ остатък за ползване 1 480,90 лв./. Разхода е по параграфи както следва:
§ 01-01 Заплати 6 358 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 1 354 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 290 лв. %
По НП „Без свободен час” заявени и получени 0 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30 793 лв.
Изразходвани – 31 501 лв./за 2017 – 14 443лв/Ползван заем от бюджета 707,22 лв
за материали – 2 448 лв./за 2017 – 654 лв./
за услуги – 1 903 лв./ за 2017 – 1 446лв./
за пътуване – 26 975 лв./за 2017 – 12 211лв./
за застраховки – 168 лв./за 2017 – 122лв./

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

За 2017 г. за дейност 322”Неспециализирани училища без ПГ” е утвърден бюджет в размер на 425 880 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 1 927 лв. преходен остатък включващ 1 853лв. средства за стипендии. От утвърдения бюджет общо 6 464 лв. са планираните средства за стипендии. За дейност 713”Спорт за всички” е утвърден бюджет в размер на 695 лв.преходен остатък. За дейност 338 „Ресурсно подпомагане” е утвърден бюджет в размер на 3 586 лв.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 295 360 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 2 415 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 8 400 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 64 705 лв.
§ 10-11 Закуски 5 976 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 000 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 6 000 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 5 125 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 200 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 1 574 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 6 464 лв.
Всичко: 425 880 лв.
Получени с корекции на бюджета – 677,00 лв
Всичко след получените корекции: 426 557 лв.
Изпълнение към 31.03.2017г.
§ 01-01 Заплати 75 514 лв. – 25,57%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 8 400 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 4 921 лв. – 203,77%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 500 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 441 лв. – 22,05%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 17 676 лв. – 27,32%
§ 10-11 Закуски 230 лв. – 3,85%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 020 лв. – 42,86%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги - 78,00 лв
§ 10-15 Материали 2 893 лв. – 48,22%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 10 755 лв. – 67,22 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 3 332 лв. – 55,53%
§ 10-51 Командировки в страната
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 181 лв. – 100%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 107 лв. – 53,50%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц.
§ 40-00 Стипендии 2 155 лв. – 33,34%
Всичко: 129 203 лв. – 30,34% спрямо първоначалния бюджет,
– 30,29% спрямо коригирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 695 лв.преходен остатък 695 лв.
Ученически игри и спорт са получени 254,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 790,37 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1266,09 лв.
По програма „Твоят час” – получени 6 042 лв. изразходени 7 399 лв. / ползван заем от бюджета 1356,81 лв./
По НП „Без свободен час” заявени и получени 0 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30 793 лв.
Изразходвани – 28 926 лв./за 2017 – 11 858лв/
за материали – 2 323 лв./за 2017 – 529 лв./
за услуги – 887 лв./ за 2017 – 430лв./
за пътуване – 25 561 лв./за 2017 – 10 797лв./
за застраховки – 148 лв./за 2017 – 102лв./

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.

За 2016 г. е утвърден бюджет в размер на 417 253 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 16 035 лв. преходен остатък включващ 8955 лв.обезщетения при пенсиониране. От утвърдения бюджет 7 963 лв. са планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 264 418 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 7 277 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 647 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги 5 338 лв.
§ 10-15 Материали 6 500 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 800 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 5 013 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 675 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 596 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 150 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 836 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 963 лв.
Всичко: 417 253 лв.
Получени с корекции на бюджета – 30360,00 лв
Всичко след получените корекции: 447 613 лв.
Изпълнение към 31.12.2016 г.
§ 01-01 Заплати 292 210 лв. – 110,51%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 277 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 19 972 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 753 лв. – 87,65%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 885 лв. – 100,54%
§ 10-11 Закуски 5 646 лв. – 101,84%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 7 660 лв. – 117,85%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 15 394 лв. – 55,37 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 13 454 лв. – 268,38%
§ 10-51 Командировки в страната 308 лв. – 51,33%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 396 лв. – 87,47%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 110 лв. – 73,33%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 1 488 лв. – 62,73%
§ 40-00 Стипендии 6 110 лв. – 76,73%
Всичко: 445 686 лв. – 106,81% спрямо първоначалния бюджет,
– 99,57% спрямо коригирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – 982 лв.преходен остатък 370 лв., изразходени-287лв.
Ученически игри и спорт са получени 300,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1936,56 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 2 701,43 лв.
По програма „Твоят час” – получени 6 042 лв.
По НП „Без свободен час” заявени и получени 1 217 лв.
По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” – лаборатории 5 клас – получени и усвоени 642 лв.
По НП „Оптимизация на училищната мрежа” – обезщетения при пенсиониране – получени 18 425 лв. – изплатени 19 972 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.
Изразходвани – 17 068 лв.
за материали – 1 794 лв.
за услуги – 457 лв.
за пътуване – 14 764 лв.
за застраховки – 46 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 г.

За 2016 г. е утвърден бюджет в размер на 417 253 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 16 035 лв. преходен остатък включващ 8955 лв.обезщетения при пенсиониране. От утвърдения бюджет 7 963 лв. са планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 264 418 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 7 277 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 647 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги 5 338 лв.
§ 10-15 Материали 6 500 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 800 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 5 013 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 675 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 596 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 150 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 836 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 963 лв.
Всичко: 417 253 лв.
Получени с корекции на бюджета – 5944,00 лв
Всичко след получените корекции: 423 197 лв.
Изпълнение към 30.09.2016 г.
§ 01-01 Заплати 210 712 лв. – 79,69%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 277 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 9 305 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1004 лв. – 50,20%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 45 600 лв. – 72,91%
§ 10-11 Закуски 3 900 лв. – 70,35%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 5 051 лв. – 77,71%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 11 208 лв. – 40,32 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 393 лв. – 207,32%
§ 10-51 Командировки в страната 100 лв. – 16,67%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 396 лв. – 87,47%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 110 лв. – 73,33%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 1 488 лв. – 62,73%
§ 40-00 Стипендии 3 785 лв. – 47,53%
Всичко: 320 692 лв. – 76,84% спрямо първоначалния бюджет,
– 75,87% спрямо коригирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – преходен остатък 370 лв.
Ученически игри и спорт са получени 300,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1490,02 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 2314,76 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.
Изразходвани – 18 195 лв.
за материали – 1 794 лв.
за услуги – 457 лв.
за пътуване – 15 891 лв.
за застраховки – 46 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 г.

За 2016 г. е утвърден бюджет в размер на 417 253 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 16 035 лв. преходен остатък включващ 8955 лв.обезщетения при пенсиониране. От утвърдения бюджет 7 963 лв. са планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 264 418 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 7 277 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 647 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 500 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 800 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 5 013 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 675 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 596 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 150 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 836 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 963 лв.
Получени с корекции на бюджета – 288,00 лв
Всичко след получените корекции: 417 541 лв.
Всичко: 417 253 лв.
Изпълнение към 30.06.2016 г.
§ 01-01 Заплати 143 117 лв. – 54,12%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 277 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 9 305 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 850 лв. – 42,50%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 31 156 лв. – 49,81%
§ 10-11 Закуски 3 309 лв. – 59,69%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 3 616 лв. – 55,63%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 9 886 лв. – 35,56 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 7 415 лв. – 147,92%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 396 лв. – 87,47%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 110 лв. – 73,33%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 1 488 лв. – 62,73%
§ 40-00 Стипендии 3 320 лв. – 41,69%
Всичко: 227 021 лв. – 54,40% спрямо първоначалния бюджет,
– 54,37% спрямо коригирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – преходен остатък 370 лв.
Ученически игри и спорт са получени 300,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1490,02 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 2314,76 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.
Изразходвани – 14 487 лв.
за материали – 1 466 лв.
за услуги – 400 лв.
за пътуване – 12 568 лв.
за застраховки – 46 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 г.

За 2016 г. е утвърден бюджет в размер на 417 253 лв., в т.ч. 1 500 лв. собствени приходи, и 16 035 лв. преходен остатък включващ 8955 лв. обезщетения при пенсиониране. От утвърдения бюджет 7 963 лв. са планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 264 418 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение –облекло 7 277 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 62 647 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв.
§ 10-15 Материали 6 500 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 800 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 5 013 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 675 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 600 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 596 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 150 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи и преходен остатък 15 836 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 963 лв.
Всичко: 417 253 лв.
Изпълнение към 31.03.2016 г.
§ 01-01 Заплати 70 968 лв. – 26,87%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 277 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 582 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 8 955 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 531 лв. – 26,55%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 15 617 лв. – 24,97%
§ 10-11 Закуски 1 721 лв. – 31,04%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 380 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 925 лв. – 14,23%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 9 188 лв. – 33,05 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 3 355 лв. – 66,93%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 196 лв. – 74,94%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 110 лв. – 73,33%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 1 488 лв. – 62,73%
§ 40-00 Стипендии 1 660 лв. – 20,85%
Всичко: 126 953 лв. – 39,43% спрямо първоначалния бюджет
По национални програми са получени следните средства:
ПМС 129 – преходен остатък 370 лв.
Ученически игри и спорт са получени 300,00 лв
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1490,02 лв.
По програма „Училищно мляко” – доставено мляко на стойност 1484,26 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.
Изразходвани – 7 588 лв.
за материали – 858 лв.
за услуги – 50 лв.
за пътуване – 6 680 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г.

За 2015 г. е утвърден бюджет в размер на 397 602 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 7 569 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 242 055 лв.
§ 02-02 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения 1 500 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 53 736 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. 9 000 лв.
§ 10-15 Материали 5 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 200 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 940 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 189 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 100 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 569 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 397 602 лв.
Получени с корекции бюджет: 122 151,29 лв.
Получено дофинансиране + 47 646,29 лв.
Субсидия учебници и учебни помагала + 4 958,00 лв.
Корекция натурални показатели + 3 074,00 лв.
Собствени приходи + 77,00 лв.
ПМС853-увеличение заплати пед.и пом.персонал + 4 638,00 лв.
НП”Оптимизация на уч.мрежа”обезщетения + 22 030,00 лв.
Целодневна организация учебен процес + 3 015,00 лв.
НП”На училище без отсъствия” + 1 475,00 лв.
НП”ИКТ” + 420,00 лв.
Дифиренцирано директор + 1 015,00 лв.
Разпределение резерв + 2 803,00 лв.
Финансово подпомагане резерв + 31 000,00 лв.
Всичко след корекция: 519 753,29 лв.
Изпълнение към 31.12.2015 г.
§ 01-01 Заплати 274 360 лв. – 113,35%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 640 лв. – 42,67%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв. – 100%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -СБКО 4 190 лв.
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение – 13 075 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 3 093 лв. – 154,65%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 60 356 лв. – 112,32%
§ 10-11 Закуски 6 156 лв. – 111,04%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги на библиотеки 5 336 лв. – 59,29%
§ 10-15 Материали 12 411 лв. – 248,22%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 27 819 лв. – 70,43 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 26 100 лв. – 255,88%
§ 10-51 Командировки в страната 605 лв. – 121%
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 328 лв. – 106,35%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 16 лв. – 16%
§ 19-01 Плат.държ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 2 372 лв. – 100%
§ 40-00 Стипендии 5 870 лв. – 77,55%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 47 646 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА 1 385 лв.
§ 53-00 Придобиване на НДМА 60 лв.
Всичко: 503 718 лв. – 126,69% спрямо първоначалния бюджет и 96,91% спрямо корегирания бюджет
Преходен остатък към 31.12.2015г. -16 035 лв. в т.ч. стипендии – 1 699 лв. бюджет 14 336 лв.

По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - 1475 лв.
ПМС 129 – получени 1353 лв.; разходвани средства 983 лв. ; преходен остатък 370 лв.
Ученически игри и спорт са получени 250,00 лв. и изразходвани средства в размер на 250,00лв.
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 2886,20 лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 9 239,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 6567 лв./
Изразходвани – 9 239 лв.
за материали – 2 200 лв.
за хранителни продукти – 119 лв.
за консумативи – 379,30 лв.
за РЗ и осигуровки – 6 122 лв.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Получени – 15 744 Евро – 30793 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.09.2015 г.

За 2015 г. е утвърден бюджет в размер на 397 602 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 7 569 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 242 055 лв.
§ 02-02 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения 1 500 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 53 736 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. 9 000 лв.
§ 10-15 Материали 5 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 200 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 940 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 189 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 100 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 569 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 397 602 лв.
Получени с корекции бюджет: 55 678,29 лв.
Получено дофинансиране + 47 646,29 лв.
Субсидия учебници и учебни помагала + 4 958,00 лв.
Корекция натурални показатели + 3 074,00 лв.
Всичко след корекция: 453 280,29 лв.
Изпълнение към 30.09.2015 г.
§ 01-01 Заплати 197 321 лв. – 81,52%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 592 лв. – 39,47%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 574 лв. – 128,70%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 43 392 лв. – 80,75%
§ 10-11 Закуски 4 714 лв. – 85,03%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги на библиотеки 5 085 лв. – 56,5%
§ 10-15 Материали 9 143 лв. – 182,86%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 22 414 лв. – 56,74 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 18 186 лв. – 178,29%
§ 10-30 Текущ ремонт 1 000 лв. – 25,38%
§ 10-51 Командировки в страната 555 лв. – 111%
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 328 лв. – 106,35%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 16 лв. – 16%
§ 19-01 Плат.държ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 2 372 лв. – 100%
§ 40-00 Стипендии 4 155 лв. – 54,89%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 47 646 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА 1 385 лв.
§ 53-00 Придобиване на НДМА 60 лв.
Всичко: 372 838 лв. – 93,77% спрямо първоначалния бюджет и 82,25% спрямо корегирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1475,52 лв.
ПМС 129 – получени и разходвани средства 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 250,00 лв. и изразходвани средства в размер на 250,00лв.
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1696,48 лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 9 244,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 6567 лв./
Изразходвани – 9 238,72 лв.
за материали – 2 200 лв.
за хранителни продукти – 119 лв.
за консумативи – 379,30 лв.
за РЗ и осигуровки – 6 122 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.

За 2015 г. е утвърден бюджет в размер на 397 602 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 7 569 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 242 055 лв.
§ 02-02 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения 1 500 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 53 736 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. 9 000 лв.
§ 10-15 Материали 5 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 200 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 940 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 189 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 100 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 569 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 397 602 лв.
Извършени компенсирани промени бюджет: 3 073,71 лв.
Получени с корекции бюджет: 47 646,29 лв.
Получено дофинансиране + 47 646,29 лв.
Всичко след корекция: 448 322 лв.
Изпълнение към 30.06.2015 г.
§ 01-01 Заплати 134 031 лв. – 55,37%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 592 лв. – 39,47%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 403 лв. – 120,15%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 29 676 лв. – 55,23%
§ 10-11 Закуски 4 714 лв. – 85,03%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни и научноизсл.р-ди и книги на библиотеки 468 лв. – 5,20%
§ 10-15 Материали 6 408 лв. – 128,16%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 20 609 лв. – 52,17 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 15 257 лв. – 149,58%
§ 10-51 Командировки в страната 443 лв. – 88,60%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 334 лв. – 60,94%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 15 лв. – 15%
§ 19-01 Плат.държ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви и адм.санкц. 2 372 лв. – 100%
§ 40-00 Стипендии 3 795 лв. – 50,14%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 47 646 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА 1 445 лв.
§ 53-00 Придобиване на НДМА 60 лв.
Всичко: 281 108 лв. – 70,70% спрямо първоначалния бюджет и 62,70% спрямо корегирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1475,52 лв.
ПМС 129 – получени и разходвани средства 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 250,00 лв. и изразходвани средства в размер на 250,00лв.
По програма „Училищен плод” – доставени плодове и зеленчуци на стойност 1696,48 лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 9 244,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 6567 лв./
Изразходвани – 9 238,72 лв.
за материали – 2 200 лв.
за хранителни продукти – 119 лв.
за консумативи – 379,30 лв.
за РЗ и осигуровки – 6 122 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г.

За 2015 г. е утвърден бюджет в размер на 397 602 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 7 569 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 242 055 лв.
§ 02-02 Възнаграждения по извънтрудови правоотношения 1 500 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 2 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 53 736 лв.
§ 10-11 Закуски 5 544 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв.
§ 10-14 Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ. 9 000 лв.
§ 10-15 Материали 5 000 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 10 200 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 940 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 2 372 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 189 лв.
§ 10-92 Разходи за дог.санкции и неустойки 100 лв.
§ 40-00 Стипендии 7 569 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 397 602 лв.
Извършени компенсирани промени бюджет: 1 227 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги + 1227 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи - 1227 лв.
Получени с корекции бюджет: 47 646,29 лв.
Получено дофинансиране + 47 646,29 лв.
Всичко след корекция: 445 248,29 лв.
Изпълнение към 31.03.2015 г.
§ 01-01 Заплати 66 949 лв. – 27,66%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 592 лв. – 39,47%
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 800 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 820 лв. – 91%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 15 001 лв. – 27,92%
§ 10-11 Закуски 3 307 лв. – 59,65%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 2 097 лв. – 100%
§ 10-15 Материали 2 262 лв. – 45,24%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 16 399 лв. – 41,51 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 11 427 лв. – 112,03%
§ 10-51 Командировки в страната 85 лв. – 17%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 039 лв. – 47,46%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 15 лв. – 15%
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви иадм.санкц. 2 372 лв. – 100%
§ 40-00 Стипендии 2 220 лв. – 29,33%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 47 646 лв.
§ 53-00 Придобиване на НДМА 60 лв.
Всичко: 181 091 лв. – 45,55% спрямо първоначалния бюджет и 40,67% спрямо корегирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1176,24 лв.
ПМС 129 – получени и разходвани средства 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 250,00 лв. и изразходвани средства в размер на 250,00лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 6567,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 6567 лв./
Изразходвани – 5 769,00 лв.
за материали – 2 200 лв.
за хранителни продукти – 119 лв.
за консумативи – 379,30 лв.
за РЗ и осигуровки – 3 071 лв.

Информация за изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г.

За 2014 г. е утвърден бюджет в размер на 368 867 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 4 872 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 232 102 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 51 202 лв.
§ 10-11 Закуски 5616 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1955 лв.
§ 10-15 Материали 2 200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 51 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни 1 800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 000 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 872 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 368 867 лв.
Получени с корекции бюджет: 124 415 лв.
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката + 8 632 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/мярка „Без свободен час”/ +1 409 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/НП „ИКТ” - интернет/ +288 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/собствени приходи/ +1 116 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/увеличен стандарт/ +1 663 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/натур.брой ученици „Админ”/ +6 275 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/получено дарение/ +3 840 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/целодневна организация уч.пр-с/ + 3 185 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/натур.брой ученици „Админ” +6 275 лв.
§ 01-01 Възнаграждения персонал/дифиренц.дир./ +1 083 лв.
§ 02-08 Други плащания /обезщетения/ + 243 лв.

Получено финансово подпомагане + 42 230 лв.
Получено дофинансиране + 48 176,24 лв.
Всичко след корекция: 493 282 лв.

Изпълнение към 31.12.2014 г.
§ 01-01 Заплати 247 055 лв. – 106,44%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 6 582 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 3 249 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620 лв. – 100%
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждение - 243 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 565 лв. – 156,50%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54 878 лв. – 107,18%
§ 10-11 Закуски 8 447 лв. – 150,41%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 955 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 9 245 лв.
§ 10-15 Материали 14 827 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 39 691 лв. – 77,07 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 27 515 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 942 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 494 лв. – 98,80%
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 708 лв. – 113,87%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 8 лв.
§ 19-01 Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкции – 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви иадм.санкц. 2 555 лв. – 170,33%
§ 40-00 Стипендии 4 880 лв. – 100,16%
§ 51-00 Основен ремонт ДМА 48 176 лв.
§ 52-00 Придобиване на ДМА 8 644 лв.
Всичко: 493 282 лв. – 133,73% спрямо първоначалния бюджет
и 100% спрямо корегирания бюджет
По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1910,15 лв., от които получени 1880,00 лв.
ПМС 129 – одобрени и получени средства 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 470,00 лв. и изразходвани средства в размер на 430,00лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 20233,00 лв. / в т.ч. преходен остатък 7003 лв./
Изразходвани – 21 024,00 лв./ за сметка на бюджета на училището 791,00лв/
за услуги – 1 406 лв.
за материали – 4451 лв.
за хранителни материали – 73 лв.
за консумативи -459 лв.
за облекла – 1560 лв.
за РЗ и осигуровки – 13075 лв.
ПРОЕКТ – „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”
Изразходвани – 1 739 лв. средствата са възстановени.
По проекта участие в обучения са взели 13 педогогически специалиста.

Информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2014 г.

За 2014 г. е утвърден бюджет в размер на 368 867 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 4 872 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 232 102 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 51 202 лв.
§ 10-11 Закуски 5616 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1955 лв.
§ 10-15 Материали 2 200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 51 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни 1 800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 000 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 872 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 368 867 лв.
Получени с корекции бюджет: 7 019 лв.
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката + 4 316 лв.
§ 10-98 Др.р-ди/натур.брой ученици „Админ”/ +2 703 лв.
Всичко след корекция: 375 886 лв.

Изпълнение към 30.06.2014 г.
§ 01-01 Заплати 111 144 лв. – 52,42%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 4 616 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - СБКО 1 630 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 979 лв. – 97,9%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 25 671 лв. – 50,14%
§ 10-11 Закуски 5 490 лв. – 97,76%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 955 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 3 886 лв.
§ 10-15 Материали 8 492 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 31 584 лв. – 63,26 %
§ 10-20 Разходи за външни услуги 16 315 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 247 лв. – 49,40%
§ 10-62 Разходи за застраховки 952 лв. – 63,47%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 6 лв.
§ 19-01 Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкции – 3 лв.
§ 19-81 Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви иадм.санкц. 2 555 лв. – 170,33%
§ 40-00 Стипендии 1700 лв. – 34,89%
Всичко: 226 660 лв. – 61,45% спрямо първоначалния бюджет
и 60,30% спрямо корегирания бюджет

По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1910,15 лв.
ПМС 129 – предложен за финансиране проект на стойност 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 470,00 лв. и изразходвани средства в размер на 430,00лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 18 133 лв. / в т.ч. преходен остатък 7003 лв./
Изразходвани – 11 651 лв.
за услуги – лв.
за материали – 4451 лв. за хранителни материали – 73 лв.
за консумативи -459 лв.
за облекла – 1560 лв.
за РЗ и осигуровки – 3 702 лв.

ПРОЕКТ – „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”
Изразходвани – 1 739 лв. очаква се потвърждаване и възстановяване на разходените средства.
По проекта участие в обучения са взели 13 педогогически специалиста.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2014 г.

За 2014 г. е утвърден бюджет в размер на 368 867 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 4 872 лв. са за планираните средства за стипендии.
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 232 102 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 51 202 лв.
§ 10-11 Закуски 5616 лв.
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1955 лв.
§ 10-15 Материали 2 200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 51 500 лв.
§ 10-20 Разходи за външни 1 800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3 000 лв.
§ 19-81 Платени общински данъци, такси и адм.санкции 1 500 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1 500 лв.
§ 40-00 Стипендии 4 872 лв.
§ 10-98 Разходи от собствени приходи 2 500 лв.
Всичко: 368 867 лв.
Изпълнение към 31.03.2014 г.
§ 01-01 Заплати 48 910 лв. – 21,07%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 3 134 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 7 620 лв. – 100%
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 327 лв. – 32,7%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 11 895 лв. – 23,23%
§ 10-11 Закуски 3 604 лв. – 64,17%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1 955 лв. – 100%
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 52 лв.
§ 10-15 Материали 6 181 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 29 986 лв. – 58,22 %
§ 10-20 Разходи за външни 7 748 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 247 лв. – 49,40%
§ 10-62 Разходи за застраховки 756 лв. – 50,40%
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения – 6 лв.
§ 40-00 Стипендии 1700 лв. – 34,89%
Всичко: 124 121 лв. – 33,65 % спрямо първоначалния бюджет

По национални програми са получени следните средства:
НП Без свободен час - подадени документи за 1261,59 лв.
ПМС 129 – предложен за финансиране проект на стойност 663 лв.
Ученически игри и спорт са получени 470,00 лв. и изразходвани средства в размер на 430,00лв.

ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени – 10 195 лв. / в т.ч. преходен остатък 7003 лв./
Изразходвани – 7 945 лв.
за услуги – 751 лв.
за материали – 2931 лв. за хранителни материали – 52 лв.
за консумативи -246 лв.
за облекла – 263 лв.
за РЗ и осигуровки – 3 702 лв.

ПРОЕКТ – „КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”
Изразходвани – 1 739 лв. очаква се потвърждаване и възстановяване на разходените средства.
По проекта участие в обучения са взели 12 педогогически специалиста.

Информация за изпълнението на бюджета към 31. 12. 2013 г.

За 2013 г. е утвърден бюджет в размер на 405113 лв., в т.ч. 11955 лв. преходен остатък. От тях 2011 лв. са за стипендии, 6289 за Национална програма ИКТ и 3655 лв.от Проект "Красотата е около нас".

Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:

§ 01-01 Заплати 253840 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54068 лв.
§ 10-11 Закуски 6000 лв.
§ 10-15 Материали 2200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 58350 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 1800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3300 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита и такси 1500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1800 лв.
§ 10-98 Др. разходи, некл. в другите § и под§ 9944 лв.
§ 40-00 Стипендии 2011 лв.
Всичко: 405113 лв.
Изпълнение към 31.12.2013 г.
§ 01-01 Заплати 245 314 лв. - 96,64%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения 6 130 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение - облекло 6 880 лв.
- СБКО 6 696 лв.
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнгр. - 14 274 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1 397 лв. - 139,70%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 61 097 лв. - 113%
§ 10-11 Закуски 9 155 лв. - 152,58%
§ 10-13 Постелен инвентар - облекло 1 825 лв. - 21,99%
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 5 544 лв.
§ 10-15 Материали 7 591 лв. - 345%
§ 10-16 Вода, горива и енергия 64 023 лв. - 109,72 %
§ 10-20 Разходи за външни 28 895 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 16 157 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита, такси 120 лв.
§ 10-51 Командировки в страната 1 645 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2 071 лв.
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения - 692,00лв.
§ 40-00 Стипендии 5 324 лв.
§ 52-01 Придобиване на ДМА 1 622лв.
§ 53-01 Придобиване на ДМА 7 731лв.

Всичко: 494 183 лв. - 121,99 % спрямо първоначалния бюджет

За ремонт на санитарни възли на ІІ-ри етаж са изплатени 12 624,00лв. За прекарване на газ - 2600,00лв. И двете суми са възстановени от Община Велико Търново от резерва.
За "Инвестиционен проект за газификация на котелно помещение в СУ"Владимир Комаров" са изплатени 11 169,52 лв. от бюджета на училището.

По национални програми са получени следните средства:

* НП "Обезщетения" - 13 683 лв.;
* НП "Без свободен час" - от 1 123 лв. подадени, одобрени и получени са 1 010 лв. /към 31. 12. 2013г. са подадени документи за 437 лв./;
* НП ИКТ - 6 492 лв. / 202 лв. за интернет, 6 290 лв. за компютри/;
* ПМС 129 за спорт - получени са получени и изразходвани 726,00 лв.;
* Ученически игри и спорт са получени и изразходвани средства в размер на 810лв.
ПРОЕКТ - УСПЕХ
Получени - 31 649 лв.
Изразходвани - 24 646 лв.
за услуги - 2 232 лв.
за материали - 8 240 лв.
за консумативи - 200 лв.
за оборудване - 419 лв.
за РЗ и осигуровки - 13 555 лв.
ПРОЕКТ - КРАСОТАТА ОКОЛО НАС
Получени - 4969,16
Изразходвани - 4969,16
ПРОЕКТ - КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
През 2013г. в различни обучения, организирани по Проект"Квалификация на педагогическите специалисти", са взели участие 11 преподаватели.
Разходени средства за РЗ и осигуровки по проекта - 1274,41 лв.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2013 г.

За 2013 г. е утвърден бюджет в размер на 405113 лв., в т.ч. 11955 лв. преходен остатък. От тях 2011 лв. са за стипендии, 6289 за Национална програма ИКТ и 3655 лв.от Проект "Красотата е около нас".
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 253840 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54068 лв.
§ 10-11 Закуски 6000 лв.
§ 10-15 Материали 2200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 58350 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 1800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3300 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита и такси 1500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1800 лв.
§ 10-98 Др. разходи, некл. в другите § и под§ 9944 лв.
§ 40-00 Стипендии 2011 лв.
Всичко: 405113 лв.

Изпълнение към 30.09.2013 г.
§ 01-01 Заплати 176840 лв. - 69,67%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения. 17954 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 6880лв.
- СБКО 3605лв.
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнгр. - 3566лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 614 лв. - 61,4%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 47786 лв. - 88,38%
§ 10-11 Закуски 5270 лв. - 87,83%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1825 лв.
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 5244лв.
§ 10-15 Материали 4623 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 53000 лв. - 90,83 %
§ 10-20 Разходи за външни 10158лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 16157 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита, такси - 15,00лв.
§ 10-51 Командировки в страната 825 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2027 лв.
§ 10-92 Разходи за глоби, нак.лихви, съдебни обезщетения - 692,00лв.
§ 40-00 Стипендии 2744 лв.
§ 52-01 Придобиване на ДМА 1622лв.
§ 53-01 Придобиване на ДМА 7731лв.
Всичко: 354514 лв. - 87,51 % спрямо първоначалния бюджет

За ремонт на санитарни възли на ІІ-ри етаж са изплатени 12624,00лв. За прекарване на газ - 2600,00лв. И двете суми са възстановени от Община Велико Търново от резерва.
По национални програми са получени следните средства:
- НП Обезщетения - 2597,00лв./Подадени са документи, очаква се още повишение/
-НП Без свободен час - от 69,00 л. подадени-одобрени и получени са 49,00лв./още са подадени документи за 490лв./
-НП ИКТ -6492,00лв. /202,00лв-за интернет, останалите за компютри/
ПМС 129 - получени са 726,00лв/все още неизразходвани/
Ученически игри и спорт са получени и изразходвани средства в размер на 810,00лв.
ПРОЕКТ - УСПЕХ Получени -17785,00лв.
Изразходвани - 13503,12лв.
за услуги - 2269,33лв.
за материали - 7811,37лв.
за консумативи -200,00лв.
за оборудване - 418,92лв.
за РЗ и осигуровки - 2803,50лв.
ПРОЕКТ - КРАСОТАТА ОКОЛО НАС Получени - 4969,16
Изразходвани - 4969,16
Получени и изразходвани средства за Референдум - 2972,54лв.
Получени и изразходвани средства за Избори - 530,45лв.

Информация за изпълнението на бюджета към 31.06.2013 г.

За 2013 г. е утвърден бюджет в размер на 405113 лв., в т.ч. 11955 лв. преходен остатък. От тях 2011 лв. са за стипендии, 6289 за Национална програма ИКТ и 3655 лв.от Проект "Красотата е около нас".
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 253840 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54068 лв.
§ 10-11 Закуски 6000 лв.
§ 10-15 Материали 2200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 58350 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 1800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3300 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита и такси 1500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1800 лв.
§ 10-98 Др. разходи, некл. в другите § и под§ 9944 лв.
§ 40-00 Стипендии 2011 лв.
Всичко: 405113 лв.

Изпълнение към 30.06.2013 г.
§ 01-01 Заплати 117649 лв. - 46,35%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения. 3129 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 6880лв.
- СБКО 1838лв.
§ 02-08 Обезщетения с характер на възнгр. - 3048лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 614 лв. - 61,4%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 35291 лв. - 65,27%
§ 10-11 Закуски 4673 лв. - 77,88%
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1825 лв.
§ 10-14 Учебни разходи и книги за библиотеката 990лв.
§ 10-15 Материали 2075 лв. - 94,32 %
§ 10-16 Вода, горива и енергия 32786 лв. - 56,19 %
§ 10-20 Разходи за външни 8043 лв. -446,83 %
§ 10-30 Текущ ремонт 205 лв. -6,21 %
§ 10-51 Командировки в страната 825 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 2027 лв. -112,61 %
§ 40-00 Стипендии 2294 лв. -114,07 %
§ 52-01 Придобиване на ДМА 1622лв.
§ 53-01 Придобиване на ДМА 7731лв.
Всичко: 233545 лв. - 57,65 % спрямо първоначалния бюджет

Информация за изпълнението на бюджета към 31.03.2013 г.

За 2013 г. е утвърден бюджет в размер на 405113 лв., в т.ч. 11955 лв. преходен остатък. От тях 2011 лв. са за стипендии, 6289 за Национална програма ИКТ и 3655 лв.от Проект "Красотата е около нас".
Първоначалният план на бюджета по параграфи е както следва:
§ 01-01 Заплати 253840 лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 1000 лв.
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 54068 лв.
§ 10-11 Закуски 6000 лв.
§ 10-15 Материали 2200 лв.
§ 10-16 Вода, горива и енергия 58350 лв.
§ 10-20 Разходи за външни услуги 1800 лв.
§ 10-30 Текущ ремонт 3300 лв.
§ 10-40 Платени данъци, мита и такси 1500 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 1800 лв.
§ 10-98 Др. разходи, некл. в другите § и под§ 9944 лв.
§ 40-00 Стипендии 2011 лв.
Всичко: 405113 лв.

Изпълнение към 31.03.2013 г.
§ 01-01 Заплати 54601 лв. - 21,51%
§ 02-02 Нещат.персонал по извън тр.правоотношения. 2773 лв.
§ 02-05 Суми с характер на възнаграждение -облекло 6880лв.
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 370 лв. - 37%
§ 05-00 Осиг.вноски от работодатели 21822 лв. - 40%
§ 10-11 Закуски 2906 лв. - 48 %
§ 10-13 Постелен инвентар-облекло 1825 лв.
§ 10-15 Материали 1635 лв. - 74 %
§ 10-16 Вода, горива и енергия 30399 лв. - 52 %
§ 10-20 Разходи за външни 3256 лв. -180 %
§ 10-30 Текущ ремонт 205 лв. -6,21 %
§ 10-51 Командировки в страната 247 лв.
§ 10-62 Разходи за застраховки 945 лв. -52,50 %
§ 40-00 Стипендии 374 лв. -18,60 %
§ 52-01 Придобиване на ДМА 1622лв.
§ 53-01 Придобиване на ДМА 7731лв.
Всичко: 137 591 лв. - 33 %

НАГОРЕ