ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на администрацията и форматите, в които е достъпна
Достъпна информация в електронен формат:

1. Предоставяни административни услуги.
2. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.
3. Бюджет и финансови отчети.
4. Обществени поръчки.
5. Право на достъп до обществена информация.
6. Годишен отчет по ЗДОИ.
7. Информация, предотвратяваща заплахи.
8. Информация, опровергаваща недостоверна информация.
9. Информация, представляваща обществен интерес.

ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА

Информационни масиви и ресурси, използвани от администрацията

1. Списък – Образец № 1
2. Електронен дневник
3. Лични трудови досиета
4. Финансово - счетоводна информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ

Звено за приемане на заявления за достъп до обществена информация

Канцелария на СУ „Владимир Комаров“ – гр. Велико Търново
Адрес: 5000 гр. Велико Търново, ул. „Бяла Бона“ № 9, тел. 062/674974
ел. поща: v_komarov@abv.bg
Работно време:
08:00 ч. – 12.00 ч.
12.30 ч. – 16.30 ч.

Заявление за достъп до информация

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до информация

Заповед на МФ за таксите за достъп до информация

Отчети във връзка със Закона за достъп до обществена информация

О Т Ч Е Т за 2021 година на постъпилите в Средно училище ,, Владимир Комаров” – гр. Велико Търново заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация