НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2022-2023 учебна година

СТРАТЕГИЯ НА СУ"ВЛАДИМИР КОМАРОВ" 2020-2024г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА 2022-2023 учебна година

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2022-2023 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА 2022-2023 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА 2022-2023 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2022-2023 учебна година

ПЛАН ГРАФИК ЗА КОНТРОЛ ПО БДП ЗА 2022-2023 учебна година

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ЗА 2022-2023 учебна година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА 2022-2023 учебна година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 2022-2023 учебна година

УЧЕБНИЦИ ЗА 2022-2023г.- СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2022-2023 учебна година

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищен учебен план - 1 клас

Училищен учебен план - 2 клас

Училищен учебен план - 3 клас

Училищен учебен план - 4 клас

Училищен учебен план - 5 клас

Училищен учебен план - 6 клас

Училищен учебен план - 7 клас

Училищен учебен план - 8 клас

Училищен учебен план - 9 клас

Училищен учебен план - 10 клас

Училищен учебен план - 11 клас

Училищен учебен план - 12 клас

УЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ - 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА

График поправителни изпити месец АВГУСТ

График поправителни изпити 7 клас - юли

График на изпити за определяне на срочна оценка - юли

Поправителна сесия юни 6 клас

График поправителни изпити м. Юли 10 клас

Изменение на график за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка по чл. 32, ал.3 от Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците за Ⅴ, Ⅶ и Ⅷ клас на учебната 2022/2023 година

График за провеждане на изпити за определяне на срочна оценка по чл. 32, ал.3 от Наредба 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците за Ⅴ, Ⅶ и Ⅷ клас на учебната 2022/2023 година

Конспект по учебни предмети 5 клас

Конспект по Изобразително изкуство ИУЧ-7 клас

Конспект по учебни предмети-8 клас

График за провеждане на допълнителен час на класа за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.

График за провеждане на часовете по БДП за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.

График за дежурство на учителите за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.

График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети с ученици, включени в целодневна организация на учебния ден за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.

График за провеждане на консултации между учителите по учебни предмети и учителите на ГЦОУД за съвместно определяне на съдържанието на самоподготовката за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.

График за провеждане на консултации от учителите по учебни предмети с ученици за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.

График за провеждане на предлаганите форми на занимания по интереси за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.

График за класни и контролни за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.

График за провеждане на учебен час за спортни дейности за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.

Седмично разписание и график на група на ЦОУД в 1 клас за 2 учебен срок, учебната 2022/2023г.


ГРАФИК за провеждане на допълнителен час на класа

График за занимания по интереси

График за контролни и класни работи

График за консултации по учебни предмети

График за провеждане на занимания по интереси по национална програма"Заедно в изкуствата и спорта"-1 учебен срок

График за изпити-СФО-сесия м.Ноември

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2021-2022 учебна година

СТРАТЕГИЯ НА СУ"ВЛАДИМИР КОМАРОВ" 2020-2024г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ЗА 2021-2022 учебна година

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021-2022 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА 2021-2022 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ ЗА 2021-2022 учебна година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2021-2022 учебна година

ПЛАН ГРАФИК ЗА КОНТРОЛ ПО БДП ЗА 2021-2022 учебна година

ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК ЗА 2021-2022 учебна година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА 2021-2022 учебна година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 2021-2022 учебна година

УЧЕБНИЦИ ЗА 2021-2022г.- СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 2021-2022 учебна година

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА 2021-2022 учебна година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищен учебен план - 1-4 клас

Училищен учебен план - 5-7 клас

Училищен учебен план - 8-11 клас

УЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ - 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА - 1 срок

Дневно разписание за първи учебен срок

График за дежурствата на учителите

График за контролни и класни работи

График за консултации по учебни предмети

График за провеждане на часовете по БДП

График за провеждане на организирания отдих и физическа активност

График на учебните часове по спортни дейности

График за входните нива за учебната 2021-2022 година

Разписание на часовете от 27.10.2021 г. в ОРЕС


График за приравнителни изпити

График за приравнителни изпити /изменение/

Конспект за приравнителни изпити

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

СТРАТЕГИЯ НА СУ"ВЛАДИМИР КОМАРОВ" 2020-2024г.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО
СУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ”
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА 2020-2021 учебна година

П Р А В И Л Н И К ЗА ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г.

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден
за учебната 2020-2021г.

УЧЕБНИЦИ ЗА 2020-2021г.- СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА 2020-2021г.


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


УЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ - 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА - 1 срок

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение

График за дежурствата на учителите

График за входните нива, контролни и класни работи

График за консултации по учебни предмети


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
Разписание на часовете от 01.06-23.06.2021г.


УЧИЛИЩНИ ГРАФИЦИ - 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА - 2 срок

График за консултиране и водене на училищна документация

График за дежурствата на учителите

График за контролни и класни работи

График за консултации по учебни предмети

Разпределение на учебните часове по спортни дейности

График за провеждане на часовете по БДП


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ - 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Училищен учебен план - 1 клас

Училищен учебен план - 2 клас

Училищен учебен план - 3 клас

Училищен учебен план - 4 клас

Училищен учебен план - 5 клас

Училищен учебен план - 6 клас

Училищен учебен план - 7 клас

Училищен учебен план - 8 клас

Училищен учебен план - 9 клас

Училищен учебен план - 10 клас


УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" - АРХИВ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" ПРЕЗ
2017-2018г.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" ПРЕЗ
2016-2017г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016-2017г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАМА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Издаване на диплома за средно образование

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат на вид документ (удостоверение, свидетелство, диплома)

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на ученици в I и VIII клас по държавен план-прием в СУ„Владимир Комаров”

Заявление до директора на СУ„Владимир Комаров”

Заявление до директора за записване в СУ„Владимир Комаров”

Процедура по издаване на удостоверения за валидиране

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация

Какво НЕ е разрешено в училищния стол, лавка и бюфет:


> Не се предлагат кисело мляко, сирене и кашкавал без БДС Стандарт.
> В прясното и киселото мляко НЕ МОЖЕ да има ненатурални подсладители, както и моно и дизахариди над 15%;
> В прясното и киселото мляко, сирената и другите млечни продукти НЕ МОЖЕ да има добавени растителни мазнини;
> В айряна НЕ МОЖЕ да има добавена сол;
> Млякото, млечните и кисело-млечните напитки НЕ МОЖЕ да са с над 2% масленост;
> НЕ МОЖЕ да се предлагат хидрогенирани растителни мазнини (хидрогенираното масло е естествено масло, което се нагрява и в него се впръскват водородни мехурчета, за да му се придаде твърда консистенция. Този процес го лишава от първоначалната му молекулна структура, което го прави вредно за организма. Най-добрият пример за такова масло е маргаринът) и растителни мазнини, за които на етикета не е посочен видът на преработката им.
> Прясното пастьоризирано мляко, както и млечните продукти, трябва да са произведени от сурово мляко;
> Нектарите и соковете НЕ МОЖЕ да са направени от концентрат (трябва да са със 100% плодово съдържание). Нектарите и соковете НЕ МОЖЕ да съдържат моно и дизахариди над 20% от общата маса на продукта;
> Консервираните продукти от плодове и зеленчуци (включително нектарите и соковете) НЕ МОЖЕ да съдържат консерванти, оцветители и подсладители.
> В чайовете НЕ МОЖЕ да има подсладители и овкусители, както и да се съдържа кофеин.

В лавката, стола и автомата НЕ МОЖЕ да се предлагат следните храни:
> пържени картофени и зърнени изделия (картофен чипс, тортила чипс, пържен снакс и др.)
> екструдирани зърнени продукти с добавена мазнина (продукти тип „Зрънчо”, хрупанки, екструдиран снакс и др).
> пържени ядки (пържени фъстъци, пържена царевица, пържена соя и др.)
> пържени тестени изделия (понички, пирожки, тулумбички, мекици)
> захарни и шоколадови изделия (близалки, суха паста, вафли, бонбони карамелажни, бонбони дражета, бонбони дъвчащи, локум и др), с изключение на шоколад (растителните мазнини да са под 5% от общата маса - съгласно наредбата)
> сладкарски продукти с високо съдържание на мазнина и захар - торти и пасти със сметанов и/или маслен крем, сиропирани сладкиши (тулумбички, баклави, саралии, тригуни, саварини, реване, кадаиф). Позволени са обаче тунквани бисквити с шоколад, кроасани и кифли с шоколад и конфитюр, както и вафли с ниско съдържание на въглехидрати.
> сухи супи и сухи бульони.
> кафе и съдържащи кофеин напитки, както и енергийни напитки
В училищните столове, осигуряващи целодневно хранене, има разлики в изискванията относно предлаганите храни, както и се изисква съобразяване на енергийното съдържание на храната за отделните хранителни приеми. В наредбата има и подробни текстове относно предлаганото меню (разнообразие, енергийна стойност и др.) в храната в училищния стол.

Добре е да знаете, че в менюто на училищния стол:
> най-малко два пъти седмично се включва пълнозърнест хляб - чл. 11
> ежедневно се включват пресни според сезона зеленчуци (като салата или гарнитура) и/или пресни според сезона плодове (цели, нарязани, настъргани, като плодова салата или прясно изцеден сок) - чл. 13
> най-малко един път седмично се включва риба - чл. 15
> ограничава се влагането на сол и се изключва възможността за допълнително солене по време на хранене.

В бюфетите се предлага ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН асортимент - минимум от храни и напитки който включва следните групи:
1. сандвичи;
2. тестени закуски със зеленчукова и/или млечна плънка;
3. млека - кисело мляко, прясно мляко, айрян, млечни и млечно-кисели напитки;
4. плодове и зеленчуци според сезона;
5. натурални плодови и зеленчукови сокове;
6. бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.
В ученическите столове, бюфети и в автоматите за закуски и напитки се предлагат само следните напитки:
1. бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
2. натурални 100 % плодови и зеленчукови сокове;
3. плодови и плодово-зеленчукови нектари, в които съдържанието на моно и дизахариди не превишава 20 % от общата маса на продукта;
4. мляко, млечни и кисело-млечни напитки със съдържание на мазнини до 2 %;
5. плодов и билков чай;
6. топъл шоколад.

Ако откриете нередности, можете да подадете сигнал на телефон 0700 122 99. Бъдете настоятелни. Изискайте да бъде направена проверка. Цитирайте пред инспектора Наредбата, която е нарушена.
При организирана проверка, изгответе и изпратете Констативен протокол до Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), подписан от вас и от мед. сестра или от учител като свидетел.

НАРЕДБА 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения