ЕРАЗЪМ+

Международна среща по проект „Ние сме различни и интелигентни“ в СУ „Владимир Комаров“

Обмен на групи ученици по проект „Бъдещето е в нас“, финансиран от програма Еразъм+, в Началното училище в Анавра, Гърция

СУ “Владимир Комаров“ беше домакин на втората международна среща по Еразъм+ проект „Ние сме различни и интелигентни“


FUTURE IS IN US
  Първата международна среща по Еразъм+ проекта "Бъдещето е в нас" се проведе в училището координатор - Частно начално училище в гр. Гроджиск Великополски, Полша. Събитието се състоя от 6 до 9 юли 2021г. Представители на нашето училище бяха преподавателите по чужди езици г-жа Гинка Маринова и г-жа Светла Димитрова.
По време на откриването участниците бяха поздравени от директора на училището
г-жа Кортус и от кмета на града Хѐнрик Шима̀нски. В работните часове екипът се запозна с полския посланик на e-Twinning, който ги запозна с възможностите на електронната платформа, в която нашия проект също е регистриран.
Домакините представиха създадената от тях електронна платформа, в която всички партньори по проекта да споделят създадените от тях обучителни видеа и образователни ресурси в рамките на проекта и беше проведено обучение за използването на електронните платформи. Обсъдиха се наболелите въпроси около реализацията на проекта в условията на пандемия и се прие варианта да се провеждат и онлайн срещи, ако пътуването с деца е невъзможно.
Във връзка с бъдещите дейности беше взето решение за следващата проектна среща. Тя ще се проведе в Международното училище в гр. Асизи, Италия от 12 до 15 октомври 2021г. .


 • --------------
 • --------------
  Ученици на СУ "Владимир Комаров" участват в международната онлайн среща по Еразъм+ проекта "Бъдещето е в нас". Под ръководството на г-жа Симона Кулова и координатора г-жа Гинка Маринова нашите възпитаници Михаела Узунова, Николай Ненов и Нярмин Генова осъществяват своята среща с връстници от Полша, Литва, Гърция, Италия и Турция. Освен запознанството с деца от още пет европейски страни, на учениците бе представена новосъздадената онлайн платформа за обучение. Децата споделяха впечатления за ученето, за любимите си спортове, извънкласни занимания и интeрeси. Съвместната дейност бе с продължителност от 27-ми до 30-ти септември 2021-ва година.

 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------

  Учители от СУ“Владимир Комаров“ взеха участие в среща по проект „Бъдещето е в нас“, финансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз. Домакин на втората международна среща бе Assisi International School – AIS в гр. Асизи, Италия.
В периода 12-15 октомври 2021г. учителите Гинка Маринова, Светла Димитрова и Деница Димитрова участваха в работни срещи, по време на които представителите на всички училища партньори споделиха своя опит в употребата на съвременни технологии за включващо образование.
Заедно с домакините от Италия, учителите са посетили психологическата лаборатория, намираща се в сградата на училището. По време на съвместните дейности на международния екип са разгледани особеностите на различните образователни системи и оценяването на ученическите знания. Учителите са споделили планове на уроци по информационни технологии и природни науки и са обсъдили тяхната приложимост за целите на включващото образование. Представителите на всички страни са запознали италианските учители и ученици със своите училища, градове и държави. В презентациите им са били включени и интересни факти от историята, бита и културата на отделните страни.
Следващата международна среща по проекта „Бъдещето е в нас“ ще се проведе в Гърция от 8 до 11 март 2022 г.


 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------

Проектът „Бъдещето е в нас” ще бъде финансиран от програмата Еразъм+ на ЕС

   Проектът „Бъдещето е в нас“ е двугодишен международен образователен проект, чрез който ние и нашите европейски партньори ще можем да насърчаваме приобщаващото и междукултурното образование чрез обмен на добри практики. Предстои ни да създадем система за подкрепа, която ще бъде достъпна за всички, ще може да се използва от всички деца в училище и вкъщи, независимо от техния социален статус или местоживеене. Дейностите по проекта ще насърчават учителите, учениците и родителите да използват дигиталните ресурси на училищната платформа.

Партньорски организации

1/ Частно начално училище в гр. Гроджиск Великополски, Полша;
2/ Международно училище в град Асизи, Италия;
3/ Начално училище „23-ти април“, гр. Измит, Турция;
4/ Начално училище в Анавра, Гърция;
5/ Гимназия „Вермес“ в Тракай Лентварис, Литва.Как беше подбран международния екип?
   Партньорите по проекта са подбрани чрез портала e-Twinning. Към проекта бяха поканени училища със сходни проблеми, които имат и потенциал и готовност да ги решават въз основа на нови технологии и постиженията на съвременното образование.

Кои са причините за създаването на този проект?
   Във всички партньорски страни - Полша, България, Италия, Литва, Турция, Гърция - се забелязва увеличаване броят на учениците със образователни затруднения, проявяващи се по различни учебни предмети. Установи се, че причините за това явление са сходни във всички европейски училища: безработица сред родителите, нисък социален статус, непълни семейства, родители, работещи в чужбина или работещи по много часове на ден, и много деца на емигранти, за които адаптацията е трудна. След обсъждането на общите проблеми, ние решихме да се опитаме да намерим начин за разрешаването на тези проблеми, да улесним адаптацията на децата и техните семейства, да дадем равни възможности на всички и така да допринесем за предотвратяване на отпадането от училище.
Ние решихме да създадем и приложим образователен проект на международно ниво, благодарение на който да можем да насърчаваме приобщаващо и междукултурно образование чрез обмен на добри практики. Всички заедно ще работим за създаването на система за подкрепа, която ще бъде достъпна за всички, в училище и у дома, независимо от техния статус или местоживеене.

Какво включва работата по проекта?
   По време на проекта всяко училище ще създаде и ще публикува свои образователни ресурси по различни учебни предмети. А международните срещи, които ще проведем във всички страни партньори, ще бъдат посветени на обучения на учители, насърчаващи използването на платформата, създаването на обучителни видеофилми, избор на съвременни методи на преподаване, провеждане на дискусии по проблеми, засягащи организациите от проекта, както и конференции с учители и родители от други училища в дадена държава, с цел да ги поканим да се присъединят към платформата и да я използват в бъдеще. Развивайки и допълвайки през следващите години платформата, ние ще можем да разполагаме с пълен комплект образователни видеоресурси за всеки учебен предмет и за всеки клас на нашите училища.

Транснационални срещи по проекта:
   Целта на срещите ще бъде както управлението на проекта, така и представяне на дейностите и резултатите, извършени до момента. Ще бъде обменен опит и продукти, създадени в периодите между срещите. Срещите ще помогнат за по-доброто разбиране на културата и обичаите на участващите страни. Преките срещи на учителите ще допринесат за изучаването на методите на работа в други училища.

Къде ще се проведат те?
   По време на проекта ще има 5 срещи.
1/ Първата среща ще се проведе в страната на главния координатор - Полша. По време на срещата учителите ще се обучават как да използват образователната платформа, да създават образователни видеоклипове и да използват програмата за редактиране на видео;
2/ Втората среща ще се проведе в Италия. Тогава партньорите ще представят използването на съвременните технологии за нуждите на приобщаващото образование в своите училища;
3/ Третата среща ще се проведе в Литва. Участниците ще представят иновативни методи на работа в своите училища въз основа на заснети филмови материали;
4/ Четвъртата среща ще се проведе в Турция. Там ще бъдат представени иновативни методи за обучение по програмиране, образователни игри, съчетаващи забавление с образование;
5/ Петата среща ще се проведе в България. Ние ще организираме международна конференция за използването на образователната платформа, по време на която учителите ще споделят опит от своите училища и ще представят разработени уроци.

Краткосрочен обмен на групи ученици:
   Планирани са три срещи на ученици:
1/ в Полша – тема на срещата „Училище у дома“;
2/ в Турция – тема на срещата „Подкрепа от връстници“;
3/ в България – Участие в Международна конференция.

Кой може да се включи в проекта?
   1/ Ученици:
Всеки ученик може да участва в проекта. Нетърпеливите ученици ще бъдат разделени на групи, които могат да:
- научат съучениците си как да създават образователни видеоклипове и цифрови образователни помагала;
- записват образователни видеоклипове;
- записват и изпращат електронни карти;
- участват във видеоконференции, конференции, помагат при организацията;
- използват ресурсите на образователната платформа;
- помагат на съучениците си да учат под формата на партньорска помощ,
2/ Учители:
- ИТ специалистите ще провеждат обучения за учители, ученици и родители по създаване на филми и цифрови образователни материали, както и експлоатация на дигиталната училищна платформа;
- учителите по предмет ще подготвят филмов материал, използвайки креативни методи на преподаване, в които обясняват въпроси от дадена област в областта на основната учебна програма и други интересни за учениците области;
- създаване на ръководства, съдържащи примери за решаване на конкретни образователни проблеми;
- разработване на платформата чрез подаване на собствени предложения и коментари;
- обмен на опит между колеги от партньорски училища и местни училища, изготвяне на нови методи на преподаване и образователни системи в други страни;
- подготовка и участие в регионална или международна конференция.
3/ Родители:
- включени в преки действия: обучения, срещи, конференции, консултации, открити уроци, съвместни дейности;
- разпространение чрез насърчаване на родителите от други училища да използват платформата.
4/ Други:
- местни и образователни власти по време на партньорски срещи, популяризиране на проекта и в други училища;
- образователни власти, участващи в обучителни сесии, конференции, основен надзор, представяне на проекти;
- методисти - съществена помощ, участие в обучителни сесии, конференции.

Какво е очакваното въздействие върху участниците, участващите организации, целевите групи и други съответни заинтересовани страни?
   Дейностите по проекта са предназначени да преподават, убеждават учители, ученици и родители да използват цифровите ресурси на училищната платформа. По време на проекта всяко училище ще регистрира профил на платформата, ще публикува няколко примера за образователни филми върху него. Докато през следващите години платформата ще бъде допълвана с още филми, докато се получи пълен комплект от учебни филми - помагащи по всеки предмет и на всяко образователно ниво на училището. В случай на промяна, модификация или актуализация на учебната програма ще бъде възможно те да се актуализират или да бъдат изтрити и да бъдат заменени с нови. Използването на училищната платформа е неограничено, това зависи само от креативността на учителите и учениците. Платформата не само ще помогне на учениците да преодолеят образователните проблеми, но и на учителите да създадат богата на ресурси модерна работна база, като същевременно ще даде на родителите инструмент със знания, за да помогнат на детето си у дома.

Какви резултати очакваме?
   1/ Материални резултати:
- образователна училищна платформа за учители, ученици и родители на училища партньори;
- книга със планове на уроци с електронна и печатна версия, обмен между учители, публикация в e-Twinning;
- учебни помагала в цифрова и печатна версия, обмен между учители , публикация за e-Twinning;
- методически ръководства, обмен между учители, публикация за e-Twinning;
- регионални конференции на учители с методисти, образователни и местни власти;
- използване на e-Twinning, платформата за популяризиране на резултатите от проекта;
- създаване на профил в социалните медии: Facebook, Twitter, Instagram и разпространение на информация за проектни дейности;
- публикуване на новините за проекта на уебсайтовете на всяко партньорско училище.
2/ Нематериални резултати:
- повишаване на уменията на учениците: резултати на изпити;
- социална интеграция на учениците;
- участие на ученици в обучения, конференции, проекти;
- намаляване на отсъствията от учебни часове, предизвикани поради страх от неуспех;
- публикуване на резултатите от изследването.
В края на проекта всяко училище ще проведе областна конференция, представяща постиженията на целия проект. А в България ще се проведе международна конференция с участието на учители и ученици от училищата партньори. Всички крайни продукти ще бъдат представени по време на международни и регионални конференции. От всяко партньорско училище се изисква то да публикува резултатите от своята работа на уебсайта си, където те ще бъдат достъпни за всички.
Предстои много работа по проекта, създаването на помощни обучителни материали е предизвикателство за нас, което ние приемаме с готовност, защото вярваме, че платформата „Училище у дома“ не само ще помогне на учениците да преодоляват образователните проблеми, но и на учителите да създадат богата на ресурси модерна работна база, като същевременно ще даде на родителите инструмент със знания, за да помогнат на детето си вкъщи.
Август 2019

Проектът „Ние сме различни и интелигентни” ще бъде финансиран от програмата Еразъм+ на ЕС

  Учениците и учителите на СУ”Владимир Комаров” отново ще бъдат част от международен екип, работещ по общ проект. Името на проекта е „Ние сме различни и интелигентни”. През следващите две години наши партньори ще бъдат испанския Образователен център „Зола” във Вилафранка, румънският колеж „Спиру Хариет” в Плоещ, турската гимназия „Ататюрк” в Коджаели и италианското училище „Антонио Бруно” в Бианкавилла, о-в Сицилия.
Неговата основна цел е обмен на добри практики за повишаване качеството на образованието, да се повиши капацитета на организациите, включени в проекта, за работа на транснационално ниво, да се даде възможност на учителите от европейските училища да споделят и да противопоставят идеи, практики и методи на преподаване. В основата му е поставена теорията за множествената интелигентност на американския психолог Хауърд Гарднър, според която хората притежават няколко типа интелигентност, но съотношението между тях е различно, и това прави всеки отделен човек уникален. На базата на това твърдение, учителите от петте европейски училища от България, Италия, Испания, Румъния и Турция вече планират своите дейности така, че използвайки различните интелигентности на своите ученици да създадат трайни знания, а също така и да се създаде образователна среда, която да допринесе за многостранното развитие на всички ученици. Дейностите по проекта ще предоставят на участниците възможност да учат чрез различни методи, подкрепящи научаването на учебното съдържание от всички деца, като отчитаме техните видове интелигентност.
Всяко посещение на училище-партньор от европейска страна се планира да обхване различни видове интелигентност. В България дейностите ще бъдат фокусирани върху лингвистичната интелигентност, в Италия - върху логико-математическа и пространствена интелигентности, в Испания - вътреличностна и междуличностна интелигентности, в Румъния - музикална интелигентност, в Турция: натуралистична и телесно-кинетична интелигентности.
Посещенията в страните-партньори ще дадат възможност на участниците да се запознаят с различни култури. В рамките на проекта, който ще продължи двадесет и четири месеца, всички дейности, презентации и публикации ще бъдат на английски език. Това ще подобри езиковите умения на нашите ученици и учители, и ще осигури културна интеграция на обучаващите се ученици в нашите училища.
Планирани са и съвместни дейности ще бъдат изпълнявани на едни и същи дати във всички училища, например Световния ден на учителите, Седмица на рециклирането, Ден на Оригами, Световен ден на науката, Световен ден на околната среда, Седмица на хората с увреждания, Ден на майката, Ден на бежанците, Световен ден на изкуствата, Световен ден на дивата природа, Световен ден на религиозните вярвания и др. С тези дейности ние целим да подобрим различните области на познание на учениците и да допринесем за адаптацията, и пълноценното присъствие на нашите ученици от различен етнически произход, учениците със СОП и децата в неравностойно положение. За всяка дейност ще отговаря определена страна-партньор. На последния етап от проекта ще бъде създадена книжка, обхващаща всички дейности.
Ние вярваме, че този проект ще даде възможност за диалог между хората, и ще допринесе за езиковото развитие и културната интеграция на участниците в проекта

Септември 2019

Започна работата по проекта „Ние сме различни и интелигентни”

  Учениците и учителите от СУ”Владимир Комаров” започнаха работа по нов двугодишен международен проект, финансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Финансирането на дейностите на търновското училище възлиза на
23075.00 EUR.
СУ”Владимир Комаров” ще работи по този праект съвместно с Образователен център „Зола“/Испания/, гимназия „Ататюрк”/Турция/, колеж „Спиру Харет”/Румъния/ и училище ”Антонио Бруно”/Италия/.
През месец септември координаторът представи проекта пред колектива на училището и беше формиран работен екип на учителите, които ще работят по проекта през първата учебна година. Бяха приети критериите за подбор на ученици за участие в международните мобилности.
В началото на проекта на учениците бе направен тест за определяне на множествената интелигентност, който помогна да се идентифицират областите на техните интереси и умения. Всички партньорски училища тестуваха своите ученици. Бяха сформирани клубове, в които учениците, които са с еднакви или близки интереси, работят заедно. Партньорските училища споделят своите успехи и опит помежду си.

Октомври 2019

Лого на проекта

  Училищният конкурс за лого на Еразъм+ проект "Ние сме различни и интелигентни" приключи. Представяме ви снимки от създаването на логата и избора на логото, което ще изпратим за участие в международния конкурс за лого, в който предстои всяка държава да участва със свое предложение за лого в конкурса, който се проведе чрез проучване в Google Снимки и видеоклипове от дейността бяха споделени от e-Тwinning и страницата на проекта във Facebook.
Изказваме своите благодарности за добрата работа на учителите и учениците ни!

Нашият избор за лого

  Ноември 2019

Ден на Оригами

 В СУ"Владимир Комаров" се проведе конкурс за оригами фигурки, който е част от мероприятията, включени в Еразъм+ проекта "Ние сме различни и интелигентни".
Учениците работиха с ентусиазъм и показаха завидни умения.
  


Декември 2019

Световен ден за опазване на дивата природа

 Във връзка със Световния ден за защита на дивата природа /5-ти декември/ в СУ”Владимир Комаров” се организира и проведе конкурс за тематична фотография „Дива природа“, който е част от мероприятията, включени в Еразъм+ проекта "Ние сме различни и интелигентни". По този начин ние подкрепихме натуралистичната интелигентност на нашите ученици. Тъй като натуралистичната интелигентност е тясно свързана с логико-математическата и вътреличностната интелигентности, то индиректно ние подкрепихме и тях. Най-добрите снимки бяха споделени от всички партньори във Facebook и E-twinning страниците.
Важността на опазването на природата надхвърля границите на страните. Ние сме убедени, че сътрудничеството между партньорските училища ще създаде голяма осведоменост, за да се борим за опазването на биологичното разнообразие.

Януари 2020

Световен ден на религиозните вярвания

 В контекста на Световния ден на религиозните вярвания, 16 януари, нашите ученици проучиха съществуващите религии по света, това е поредното мероприятие, включено в Еразъм+ проекта "Ние сме различни и интелигентни".
По този начин учениците имат възможност да натрупат знания за различни системи от вярвания. Те знаят, че всички трябва да се отнасяме с уважение и толерантност към хората с различни от нашите убеждения. Това е задължително условие за качествен живот. С това изследване бяха подкрепени „Вербална“, „Вътреличностна“, „Социална“ и „Екзистенциална“ области на интелигентност на нашите ученици.
Нововъзникващите технологични разработки направиха света по-малък, отколкото всъщност е. Посещенията на страни в обхвата на този проект подчертават колко е важно да живеем заедно и да сме толерантни един към друг.

Ученици от осми и девети клас създадоха плакат за събитието.


Февруари 2020

Посещение на испанското училище „Зола” във Вилафранка.

 Главният учител на СУ"Владимир Комаров" Антоанета Дочева и Гинка Маринова, координатор на Еразъм+ проекта "Ние сме различни и интелигентни", придружиха учениците Николета Илиева, Виктория Станчева, Никола Петров и Мирослав Колев, които взеха участие в първата среща по проекта, която се състоя в училище "Зола" във Вилафранка от 9-14 февруари 2020г. Към групата ни се бяха присъединили и родителите Петя Трифонова и Нели Христова, на които искрено благодарим.
През седмицата ни в Испания учителите и родителите се срещнаха с нашите партньори от останалите европейски училища, а учениците се запознаха със свои връсници и създадоха нови приятелства. Те посещаваха учебни часове, гостуваха на испански семейства и бяха поканени на среща с кмета на района, в който се намира нашето партньорско училище.
Представяме ви кратък фоторепортаж от посрещането ни и гостуването ни в испанското училище.
Темата на представените проектни дейности в Испания беше "Вътреличностна и междуличностната интелигентности". Домакините бяха така добри да изнесат част от дейностите извън училището, в Толедо и Ел Ескориал.
  


  

  

Световен ден на безопасния Интернет

 Във връзка с Деня на безопасен Интернет - 9-ти февруари, екипите на всички партньорски училища организираха срещи на децата със специалисти в тази област в своите училища. В часовете на класа с учениците бяха проведени беседи за безопасното сърфиране в Интернет. Бяха създадени листовки за съзнателно и безопасно използване на интернет от деца и младежи, тези листовки бяха разпространени сред учениците в училищата, и в кварталите, където се намират училищата.. По този начин бяха подкрепени „Вербална“, „Вътреличностна“, „Социална“, „Визуално-пространствена“, „Логико-математическа“ и „Екзистенциална“ област на интелигентност на нашите ученици.
Някои от проектираните листовки ще бъдат споделени от всички партньори във Facebook и E-twinning страниците.
  


Март 2020

Ден на числото Пи

 Във връзка с 14 март – Ден на числото Пи, във всички училища-партньори бе изготвена и представена презентация на Power Point за числото Пи, пред всички ученици. Освен презентации, учениците нарисуваха рисунки, посветени на числото Пи. В СУ „Владимир Комаров” презентация за числото Пи представиха ученичките Сузана Йосифова от 8 клас и Александра Георгиева от 9 клас.
По този начин подкрепихме всички области интелигентност на нашите ученици.

  

  СУ”Владимир Комаров" спечели финансиране по програмата Еразъм+
за работа в нов проект


  Еразъм+ проектът „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето” беше одобрен от българската национална агенция – ЦРЧР гр. София. По проекта училището ще работи 12 месеца. Целта му е да бъдат обучени педагогическите специалисти на СУ „Владимир Комаров” да могат да създават и управляват европейски проекти.
 През месец март 2020г. главният учител Антоанета Дочева-Йорданова и координаторът на проекта Гинка Маринова ще вземат участие в обучителния курс „Управление на европейски проекти" във Фуншал, Португалия. След завръщането им в училище те ще бъдат обучители в обучителен семинар за преподаватели на СУ ”Владимир Комаров”, който е част от проекта
„Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето”

Започваме работа по Еразъм+ проекта
„Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето“


 На 01.06.2019г. Средно училище „Владимир Комаров” започна работа по Еразъм+ проекта „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето”, който има за цел да обогати знанията и уменията на учителите за управление на проекти за междукултурен обмен в Европа. Продължителността на проекта е 12 месеца, той ще приключи на 31-05-2020г.

Продължителност: 12 месеца

Програма на ЕС: Еразъм+,
Ключова дейност 1,
Обучаваща партньорска организация по проекта: Institut für europäische Lehrerfortbildung UG (haftungsbeschränkt), гр. Хамбург, Германия
Двама учители от нашето училище ще вземат участие в едноседмичен курс по темата: "Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа" /Project management for crosscultural exchange projects in Europe/ на Института за европейско обучение на учители (Institut für europäische Lehrerfortbildung UG) гр. Хамбург, Германия, който ще се проведе в гр.Фуншал (Funchal), Португалия от 01.03.2020г. до 06.03.2020г.

Съдържание на обучението:

- Разширяване на уменията за междукултурно знание и управление на проекти на нашите учители. Основният фокус тук е управлението на междукултурни проекти в Европа. "Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа" /Project management for crosscultural exchange projects in Europe/ има за цел да разшири представите на участниците за разработването, планирането, изпълнението и управлението на междукултурни проекти. Участниците ще получат представа за съответните европейски програми за финансиране, съответните източници на информация и полезни показатели за анализа на информацията. Други теми са:
• Стратегии за търсене на партньори;
• Партньорски роли в управлението на проекти;
• Финансово управление на проекта;
• Мониторинг на напредъка на проекта;
• Стратегии за разпространение и оценка на проекти;
• Стратегии за решаване на проблеми и избягване на проблеми;
• Междукултурни комуникационни стратегии.

Описание на обучението:
Подготовка за курса:
Всички участници трябва да подготвят въпроси, свързани с управлението на междукултурни проекти, които да обсъдят по време на обучението. Участниците ще получат базови знания за управлението на проекти и междукултурната комуникация, ще получат материали и библиография на учебните материали преди курса. Индивидуалните консултации се предоставят преди, по време и след курса според нуждите на участниците.
Цели
Курсът "Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа" има за цел да разшири разбирането на участниците за изпълнение, разработване, планиране и управление на европейски проекти. Тя ще включва:
• преглед на съответните европейски финансирани програми
• източници на информация и полезни показатели за анализ на информацията за планиране, развитие и управление на проекти
• стратегии за търсене на партньори
• партньорски роли в управлението на проекти
• финансово управление на проекта и инструменти
• мониторинг на проекта
• стратегии за оценка и разпространение
• общи проблеми и как да ги избегнем
• междукултурни комуникационни стратегии
• практическо прилагане на междукултурната методология за нуждите от преподаване, както и за управление и изпълнение на проекти
Целта на курса е да запознае участниците със съвременната иновативна методология с всички материали, предоставени от организаторите на проекта. Иновативната методология се използва от обучителите по време на курса. Обучителният екип е представен от висококвалифицирани обучители с различен етнически, културен и образователен контекст. Методология: Курсът се състои от 48 часа и предлага теоретични и практически дейности. Методологията ще се основава на интегрирането на теорията и практиката, както и на споделяне на опит и анализиране на казуси. Ще бъдат приложени следните методи: пленарно заседание, дискусии по двойки и малки групи, групови дейности, ролеви игри, интерактивни сесии за постери, работни срещи, казуси, презентации, мозъчна атака, иновативни методи.
Последващи дейности: След курса участниците ще обменят опита си по управление на проекта в платформата на курса, както и ще задават въпроси, които ги интересуват. Те ще разпространяват придобитият опит и знанията в училището, в което работят, чрез провеждане на курсове за обучение без да се откъсват от пряката си работа. Международните обучители от различни страни от ЕС също ще бъдат на разположение след курса за предоставяне на индивидуална помощ. Обучителният екип ще поддържа контакт с участниците и ще има готовност при нужда да помогне, да съветва, подкрепя и контролира.

Подробности, свързани с обучителния курс:
1. Обучаваща организация: Институт за европейско обучение на учители UG Institut für europäische Lehrerfortbildung UG (haftungsbeschränkt) Klaus – Groth – Str. 84 20535 Hamburg kontakt@ifel-institut.eu www.ifel-institut.eu
2. Място на провеждане на курса: гр.Фуншал, Португалия (Funchal, Portugal)
3. Период на провеждане на курса: от 01.03.2020 г. до 06.03.2020 г.,
4. Наименование на курса: "Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа" /Project management for cross-cultural exchange projects in Europe/
5. Вид на дейността за обучение: обучение предназначена за създаване на Еразъм+ проекти за работа с целеви групи.
6. Тематичните области на обучението: активно гражданство, управление на проекти, европейско гражданство и европейско измерение, междукултурно образование, училищно управление и училищна автономия.
7. Работен език на курса: английски език
8. Предоставени материали: на английски език
9. Образователен сектор на участниците в курса:
- училищно и предучилищно образование
- образование за възрастни
- други, а именно: социални работници

Приключи обучителния курс за управление на европейски проекти на двамата учители от СУ „Владимир Комаров”


 Двама учители от СУ „Владимир Комаров” преминаха образователен курс на тема „Управление на проекти за междукултурен обмен в Европа”. Антоанета Дочева и Гинка Маринова участваха в обучението в изпълнение на Еразъм+ проект „Да посрещнем предизвикателствата на бъдещето”. Курсът се проведе в португалския град Фуншал от експерти на Института за европейско обучение на учители IfeL в Хамбург, Германия.
 Целта на проекта беше да се подобрят междукултурните компетенции на персонала и уменията за управление на проекти. Това се налага, тъй като с прехода от регионалните пазари на труда към европейския изискванията към българските училища се промениха, а ние искаме да подготвяме своите ученици така, че те да бъдат ценени и да отговарят на изискванията на европейския пазар на труда.
 Участниците в обучителния курс се върнаха с разработени концепции за проекти по КА 1 и КА 2 на „Еразъм +”. Те обменяха идеи за проекти, насочени в областта на повишаване на дигиталните компетентности, използване на технологиите в учебните процеси, международното сътрудничество и новите методи на преподаване.
 Предстои учителите да споделят своя опит и знания пред педагогическия колектив на СУ „Владимир Комаров”.

Информационна брошура за проекта:


Рекламен календар на проекта
Проект „Културно картографиране на Европа”/Cultural mapping of Europe/


Ученици и учители от СУ“Владимир Комаров“ пътуваха до гръцкия остров Лесбос. Групата взе участие в заключителната среща на муждународния проект финансиран по програма Еразъм+ „Културно картографиране на Европа“. Срещата се проведе в Начално училище №9 в столицата на острова - град Митилини.
Великотърновското училище беше представено от главния учител Антоанета Дочева, координаторът на проекта Гинка Маринова, осмокласниците Димитър Димитров, Мирослав Василев, Феим Мустафа и третокласниците Никола Илиев и Калоян Асенов. Придружавани от своите учители, учениците имаха възможността да присъстват в различни учебни часове, да се запознаят с гръцката образователна система и да завържат нови приятелства с връстници от Италия, Испания, Турция, Гърция и Румъния. На международния семинар, посветен на националните кухни момчетата подредиха кулинарна изложба с традиционни български храни и представиха презентация за българската национална кухня, която ще бъде включена в електронното списание на проекта.
Това е вторият успешно приключил международен проект на СУ“Владимир Комаров“. Колективът на училището е получи отново предложение за съвместна работа в нови проекти от своите чуждестранни партньори.

През периода 23-27 април 2018 година учителите и учениците от СУ“Владимир Комаров“ бяха домакини на първият краткосрочен обмен на ученици по проекта, финансиран от програма Еразъм+,
„Културно картографиране на Европа”.
На срещата присъстваха учители и ученици от четири училища - CEIP MESTRE PERE GARAU, Испания, Сон Масиа, което е водещата организация в проекта, Scuola Secondaria di 1°Grado "Mastro Giorgio-Nelli“,
град Губио, Италия, Начално училище №9, град Митилини, Гърция и СУ“Владимир Комаров“.
В дейностите, проведени по време на посещението, се включиха всички клубове по проекта. Туристическият клуб, с ръководител Св. Димитрова работи съвместно с гостите ни върху създаването на плакати, представящи държавата, града и дейностите по проекта на всяко от училищата-партньори. Историческият клуб с ръководител Ат. Михов показаха историческите забележителности на нашия град. Фолклорнният клуб, с ръководител г-н М. Василев представиха богатството на българските народни песни и танци. Арт клубът с ръководител М. Тодорова взе участие в съвместен урок, представящ част от българските занаяти, в който децата се научиха как се тъчат черги, как се рисува върху чинии, как се правят мартеници и хартиени рози. Кулинарният клуб, с ръководител г-жа Д. Стоилова впечатлиха връстниците си от чужбина с умението си да приготвят баница. Клуб „ЮНЕСКО” с ръководител В. Василева проведе семинар на тема „Културното наследство – вдъхновение за творчество и иновации“, в който представиха световното материално, нематериално и природно наследство, намиращо се на територията на нашата страна. Ръководителите и учениците на кулинарния клуб и арт клуба организираха кулинарна изложба които се приготвят в нашия регион. За гостите беше организирана екскурзия до етнографски комплекс „Етъра“ и Дряновския манастир, където се запознаха с бита и занаятите на българите. За заснимането на всички мероприятая в седмицата за обмен на добри практики се погрижиха учениците от Технологичния клуб, с ръководители Л. Далева и Сн. Джумалиева. Техните фотографии бяха представени на международната изложба, където намериха място и всички изработени от децата продукти. За осигуряването на добра комуникация между учителите и учениците от различните страни, за създаването на сценариите на отделните мероприятия и превода на тяхното съдържание се погрижиха учениците от клуба за чужди езици, с ръководител Г. Маринова.
Целите, които стоят пред учителите от шестте училища-партньори по проекта „Културно картографиране на Европа“ са да се подобряват знанията за различните култури на народите, обитаващи нашия континент. Да се повишава мотивацията за учене на чужди езици и да се подобрят компютърните умения и комуникационните умения в интернет, Пред нас стои задачата да създадем устойчиви съвременни материали, които да съхраняват културната ни идентичност, а също така и да създадем мрежа между европейските училища за обмен на опит и сътрудничество в бъдещи съвместни проекти. С работата си учителите и учениците на СУ“Владимир Комаров“ показаха, че са готови да работят по европейски проекти и да споделят своите знания и опит с учителите от цяла Европа
  Имаме удоволствието да ви съобщим, че Средно училище „Владимир Комаров” отново работи по международен проект на програмата Еразъм+ на ЕС. Името на новият ни проект е „Културно картографиране на Европа”/Cultural mapping of Europe/. Неговата продължителност е 24 месеца, от 01-09-2017г. до 31-08-2019 г. Партньори на нашето училище са:
CEIP MESTRE PERE GARAU – Испания,
SCOALA GIMNAZIALA MARIA ROSETTI – Румъния,
9 PRIMARY SCHOOL OF MYTILINI – Гърция.
Scuola Secondaria di 1°Grado "Mastro Giorgio-Nelli“ - Италия и
SULTANTEPE ORTAOKULU – Турция.
Основните приоритети, заложени в този проект са социалното включване, насърчаването на придобиване на умения и компетенции, и подпомагане на училищата за справяне с проблемите, водещи до преждевременно напускане на училище. Целева група са учениците на възраст 10-15 години, защото това е възрастта, в която децата разбират какво се случва около тях и искат да бъдат видими членове на живота в общността. Съвременното училище трябва да помогне на учениците да осъзнаят своята културна принадлежност. Чрез настоящия проект ние, учителите ще се стремим да развием у нашите ученици чувството за принадлежност културните ни корени и да им помогнем да разбират и уважават другите култури.
Осем тематични клубове, исторически, фолклорен, кулинарен, арт клуб, клуб „ЮНЕСКО”, туристически, технологичен и клуб на чуждите езици, вече работят усилено. Предстои международните екипи да издададат шест електронни списания: "Наследство на ЮНЕСКО", "Традиционни художествени занаяти“, "Местен фолклор", "История", "Народни носии, музика и танци“ и "Традиционна кухня”. Много скоро нашето училище ще бъде домакин на международна среща и ще посрещне деца от страните-партньори, които ще ни гостуват пет дни. Крайните продукти, блоговете, училищните електронни списания, създадени с REALTIME BOARD, POWER POINT, PRINTSHOP, PREZI, международни конкурси, ще повишат творчеството на учениците, самочувствието и желанието за активно участие и вземане на решения в европейската реалност.
Предстоят ни три пътувания в страните Испания, Италия и Гърция, където наши ученици ще представят работата на клубовете, българските традиции, песенното и танцово богатство, традиционните занаяти, нашето историческо наследство и паметниците на ЮНЕСКО в България и ще научат за културното богатство на страните от коита са нашите партньори от проекта.


Проект "Аll for Health and Health for All"

  Приключи проектът по програмата Eразъм+ на ЕС, КА2,
"All for Health and Health for All ", в който нашето училище взе участие. Учителите и учениците от шестте училища от Испания, Румъния, Турция, България, Полша и Италия имаха възможност за трансфер и обмяна на опит по отношение на управлението на проекти.
Основната цел на проекта бе да се насърчи здравословното хранене, да се запазят традиционните ястия, да се премахне рискът от затлъстяване чрез спорт и здравословна околна среда в съвместна европейска кампания. Днешните деца ще са утрешните възрастни, затова се ангажирахме да им предадем ценен опит, който им помогна да станат информирани граждани.
Крайните продукти на нашата съвместна международна дейност са електронните списания "Децата спасяват природата" и "Ние избираме здравето", уеб страница, блог, Facebook страница, рекламна брошура, брошура и DVD с всички материали (крайни продукти, снимки). Всички тях ние използвахме за разпространение на текущите резултати и всички дейности, извършени по време на проекта. Участието в проекта повиши осведомеността на учениците ни за здравословния начин на живот и за богатството на културното и езиково многообразие в Европа."Еразъм+" е програмата на ЕС в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014-2020г. Образованието, обучението, младежта и спорта могат да допринесат съществено за справяне със социално-икономическите промени-основните предизвикателства, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието, и за подкрепа на прилагането на стратегията"Европа 2020" за растеж, създаване на работни места, социално равенство и приобщаване.

  20 000 евро спечели СУ „Владимир Комаров” във Велико Търново по програмата „ЕРАЗЪМ+”, за да реализира проекта „Всички за здраве, здраве за всички”. Партньори на търновската гимназия са още пет учебни заведения от Турция, Испания, Италия, Румъния и Полша. Първата изява по проекта е свързана със Световния ден на здравето. Идеята на проекта е да научи децата да се хранят здравословно, затова в училището се проведе час по хранене, в който децата приготвиха здравословни ястия. Велико Търново също ще бъде домакин на работна среща по проекта и тя ще се проведе през лятото. Усъвършенстване на знанията по английски език и обмяна на добри практики между училищата, които участват в проекта, са двете основни задачи на програмата.
В края на третата година ще бъде направен интернет сайт. Това е десетият европейски проект, който печели СУ „Владимир Комаров”.
 Възпитaници нa СУ “Вл. Кoмapoв” зacaдихa бългapcки poзи
нa Кaнapcкитe ocтpoви

  Учeници oт СУ “Влaдимиp Кoмapoв” зacaдихa бългapcки poзи в двopa нa иcпaнcкo yчилищe в Сaнтa Кpyз дe Teнepифe нa Кaнapcкитe ocтpoви. Екип oт тъpнoвcкoтo шкoлo yчacтвa в paбoтнa cpeщa пo пpoeктa “Вcички зa здpaвe, здpaвe зa вcички”, кoйтo ce финaнcиpa пo пpoгpaмa Еpaзъм +. Пeтoклacницитe Димитъp Димитpoв и Бopиcлaв Ивaнoв, Пeтя-Мapия Мeтoдиeвa oт IX клac, Милeн Пeтpoв и Миpocлaв Ивaнoв oт X клac ca пътyвaли дo Teнepифe зaeднo cъc cвoитe yчитeли. Taм тe ca пpeдcтaвили Вeликo Tъpнoвo и cтpaнaтa пpeд cвoи вpъcтници oт Иcпaния, Typция, Пoлшa, Итaлия и Рyмъния. Пpи пъpвaтa cpeщa c дoмaкинитe дeцaтa ca cи paзмeнили пoдapъци и зacaдили бългapcкитe poзи. В чecт нa Свeтoвния дeн нa здpaвeтo 7 aпpил в иcпaнcкoтo yчилищe e билa oткpитa излoжбa c тpaдициoннa кyхня нa вcякa oт шecттe cтpaни, кoитo yчacтвaт в пpoeктa. Нa фoнa нa мyзикaлни pитми oт вcички cтpaни, yчeницитe и тeхнитe pъкoвoдитeли ca ce зaбaвлявaли. Бългapcкитe дeцa ca пoceтили кpacив плaж нa Атлaнтичecкия oкeaн и вyлкaнa Teйдe. Зa вcички yчacтници e билa opгaнизиpaнa и пaнopaмнa oбикoлкa c oткpит aвтoбyc из гpaд Сaнтa Кpyз дe Teнepифe. 20 000 eвpo cпeчeли СУ “Влaдимиp Кoмapoв”, зa дa peaлизиpa cвoя пpoeкт пo aктyaлнaтa тeмa зa здpaвocлoвния нaчин нa живoт. Учитeлитe и yчeницитe щe paбoтят пo тeмaтa в пpoдължeниe нa тpи гoдини, a cлeдвaщaтa пapтньopcкa cpeщa e в Итaлия пpeз 2017 г.
вестник"Янтра Днес"


 • Изработване проект на лого
 • Изработване проект на лого
 • Еразъм кът
 • Табло на здравето

"Еразъм кът"

This was made by Lora Nedelcheva-9th grade student


 • България
 • Испания
 • Италия
 • Полша
 • Румъния
 • Турция

Здравен театър


 • Здравен театър
 • Здравен театър

Табло на здравето


 • Табло на здравето
 • Табло на здравето

Хвърчило на единството


 • Хвърчило на единството
 • Хвърчило на единството
 • Хвърчило на единството
 • Хвърчило на единството

Готвим здравословно


 • Здравословно хранене
 • Здравословно хранене
 • Здравословно хранене
 • Здравословно хранене

Зеленчуците са здраве


 • Зеленчуците са здраве
 • Зеленчуците са здраве
 • Зеленчуците са здраве
 • Зеленчуците са здраве

Кисело мляко


 • Кисело мляко
 • Кисело мляко