ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ  От учебната 2017/2018 год. СУ " Владимир Комаров " гр. Велико Търново е в списъка на иновативните училища. Внедряването на иновативния модел "Активно учене и креативно мислене в интерактивна образователна среда" в учебния процес на учениците от I до V клас, е предпоставка за изграждане на емоционална среда за толерантно взаимодействие в условията на целодневна организация на учебния ден и за въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене. Създаването на екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновацията е от ключово значение за разчупване на традиционния модел на преподаване. Образователният модел е фокусиран върху усъвършенстване на начина на организиране на управлението, обучението и образователната среда в училището. Той е изграден на базата на интегриране на интерактивни методи на обучение, основаващи се на учене чрез правене и моделиране, развиване на компетентностите чрез дейности насочени към активно учене и креативно мислене, подпомогнати от уеб-базираните технологии.
Тук в центъра на обучението е ученикът и развитието на неговите индивидуални умения, компетентности и творчески заложби. Разчупването на традиционния модел на обучение чрез прилагане на съвременни методи на обучение, промяна в организацията на ЦДО и осигуряване на интерактивна образователна среда.
Креативна интерактивност в технологична образователна средаВ периода 12-13.05.2022 година в STEM център „Автоматика“ се проведоха срещи със студенти от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика", „Начална училищна педагогика“ и „Специална педагогика“. Домакинът на събитието г-н Лазаров-директор на училището, приветства гостите и разказа за новоизграденото пространство. Г-жа Антоанета Дочева-главен учител в начален етап представи дейностите на учениците и учителите, провеждани в центъра, иновативния проект „Креативна интерактивност в технологична образователна среда“ и извънкласните дейности в STEM направление. Технологичните решения бяха демонстрирани от инж. Деница Р. Димитрова и инж. Деница Димитрова. Студентите се впечатлиха и изразиха желание през новата учебна година да бъдат участници в занятията, които ще се провеждат в STEM центъра във връзка с иновацията на СУ „Владимир Комаров“.
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------


В периода 18.04.2022-21.04.2022 година г-жа Антоанета Дочева-главен учител, г-жа Веселка Василева-старши учител, д-р Йоанна Старирадева-старши учител и г-жа Деница Димитрова-учител, както и учениците Михаела Узунова, Габриела Сотирова-VІІ клас, Ралица Росенова, Симона Антонова-VІ клас от СУ „Владимир Комаров“ участваха в дейности по НП „Иновации в действие“ в иновативното училище-домакин ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, град Бургас. Присъстваха и представители на партньорските училища: СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен, ОУ „Христо Ботев“, с. Търнава, обл. Враца. Представените иновативните дейности в училището преминаха по темата на мобилността „STEM и бъдещето на образованието“. Гостите се включиха в споделянето на добри иновативни практики: STEM в І клас-Основи на програмирането, Сугестопедичен английски във ІІ клас, STEM в обучението по чужд език-английски език в VІІ клас и представянето на иновативен STREAM предмет „Космически изследвания“. На 20.04.2022 година се състоя регионален форум „STEM и бъдещето на образованието“ в Бургаски свободен университет, в който участваха 22 училища от област Бургас и СУ „Владимир Комаров“, град Велико Търново. Участниците бяха приветствани от проф. Милен Балтов-ректор на БСУ, проф. Мария Алексиева-заместник-ректор на БСУ, Йорданка Ананиева-заместник-кмет по образование, здравеопазване и социални дейности в община Бургас, Елена Таскова-държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, МОН. На конференцията г-жа Антоанета Дочева представи иновацията на СУ „Владимир Комаров“ „Креативна интерактивност в технологична образователна среда“ и презентира STEM извънкласните дейности, свързани с иновативния модел на училището. Планирането на проблемно-базиран STEM урок демонстрира инж. Деница Д. Димитрова. Представени бяха добри STEM практики и от останалите участници: г-н Михаил Ненов, директор на ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, град Бургас, Динко Цвятков, директор на СУ „Иван Вазов“, Стара Загора, Грета Стоянова и Таня Сребрева, старши учители в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“, Данаила Стаматова, ЗДУД, ПГКПИ, Бургас, Весела Паскалева, директор на СУ „Константин Константинов“, Сливен, д-р инж. Ангел Ангелов, старши учител в СУ „Сава Доброплодни“, Шумен. Във втората част на форума бяха демонстрирани STEM дейности с роботизирани ръце, лего конструктори и програмиране с Micro:bit. Партньорските училища имаха възможността да участват в STEM уроци на Атанасовското езеро и научния музей „Научен център ПланетУм“ Представянето на иновативните практики на СУ „Владимир Комаров“ предизвика огромен интерес и ние вече имаме много нови приятели, съмишленици и партньори, с които предстои да си сътрудничим.

 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------В периода 28.03.2022-31.03.2022 година в СУ „Владимир Комаров“ се реализираха дейности за споделяне на иновативни практики по НП „Иновации в действие“. Партньори по програмата са ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“-иновативно училище, град Бургас, СУ „Сава Доброплодни“, град Шумен, ОУ „Христо Ботев“, с. Търнава, обл. Враца. Гостите, представителите на РУО Велико Търново и Обществения съвет при училището участваха в открити педагогически практики и извънкласни дейности, свързани с иновативния модел на училището „Креативна интерактивност в технологична образователна среда“. Учителите от СУ „Владимир Комаров“ демонстрираха уроци с интегративен характер, прилагайки проекто-базирания и интердисциплинарния подходи в обучението. Представените добри иновативни практики: „Страните в Обединеното кралство“ от г-жа Г. Маринова, „На пътешествие с калкулатор“ от г-жа В. Василева и г-жа Л. Далева в V клас и „Движение на веществата в животинския организъм“ от г-жа З. Миладинова, „Работа с графични изображения“ от г-жа Й. Старирадева в VІ клас демонстрираха прилагането на иновативните методи, заложени в иновацията на училището. В заключителната дискусия “Иновативни педагогически практики в областта на STEM“ г-жа Д. Димитрова, г-жа Г. Маринова и г-жа А. Дочева презентираха планиране и реализиране на STEM уроци. Гостите от училищата-партньори изразиха своята удовлетвореност от визитата и обобщиха, че „гледаме в една посока“. През месец април предстои мобилност по НП „Иновации в действие“ в ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“-иновативно училище, град Бургас.

 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------


Педагогическите специалисти от СУ „Владимир Комаров“, град Велико Търново бяха част от присъствено обучение на тема: “Обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM)“ по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. В екипи и малки групи те разработиха, демонстрираха и презентираха 15 проекта от вида: „Показване на настроение“, „Създаване на музикален инструмент, на който се свири с жестове“, „Клавиатура за възпроизвеждане на музика“, „Светлинна лампа, която отговаря на допира Ви“ и много други чрез софтуер Arduino UNO, Autodesk Tinkercad и комплекти Arduino. Обучението, под ръководството на преподавателя от Бургаския свободен университет доц. д-р Димитър Минчев, премина ползотворно и емоционално. Учителите създаваха виртуални прототипи, които след това пресъздаваха с компонентите на комплектите Arduino и проектите оживяваха. Осъществиха интегриране на знания от различните учебни дисциплини в практически работещи проекти и споделиха, че този начин на разработване на учебно съдържание ще е полезен за привличане на интереса на учениците към науката.
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------
 • --------------


Учениците от ІV клас в СУ „Владимир Комаров“ уверено работят по метода „Обърната класна стая“. За пореден път те пресъздават учебното съдържание с презентации, които изработват и представят по групи пред класа или гости. Учебните часове се превръщат в сцена, на която учениците с вълнение и удоволствие изявяват своите знания и умения.
Моменти от учебния час по Човекът и обществото на тема „Освобождението на България“.