ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

   СЪЩНОСТ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В УЧИЛИЩЕСъщност: Орган за подпомагане развитието на училището и за граждански контрол

Основни функции на обществения съвет

> Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет
> Участва в обсъждането на различни програми на педагогическия съвет (превенция на ранното напускане на училище, равни възможности и приобщаване на учениците от уязвими групи, избор на ученически униформи)
> Предлага политики и мерки за подобряване качеството на учебния процес
> Дава предложения и съгласува разпределението на държавния бюджет по дейности, дава и становище за отчета за изпълнение на бюджета
> Дава становище за училищния план-прием и съгласува учебния план
> Участва в комисии за атестиране на директорите
> Съгласува избора на учебници и учебни помагала (безвъзмездно дадени)
> Сигнализира компетентните органи при нарушения на нормативните актове
> Участва в създаването на етичен кодекс на училищната общност
> Връща неодобрени актове с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет.

Протоколи от заседания на обществения съвет към
СУ"Владимир Комаров" - град Велико Търново

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ