-------------------------------------


Училищен екип

Училищно ръководство

Янаки Стефанов Лазаров

Длъжност:       директор
Образование:  1989-1994 Висше образование - ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” –
специалност:„Преподавател по изобразително изкуство и естетика”
2014-2015 Висше образование - магистър ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” –
специалност: „Учител по техника и технологии”
2017-2018 Висше образование - магистър ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” –
специалност: „Учител по физическо възпитание”
Професионален опит:  1994-1996г.- лектор по изобразително изкуство в ОУ "Бачо Киро"
1996-1997г. - учител по изобразително изкуство в СУ "Емилиян Станев"
1997-1999г. -учител по изобразително изкуство в ЕГ "Проф.д-р Асен Златаров"
1999-2002г. - учител по изобразително изкуство в СУ "Емилиян Станев"
2003г.-2018г. - учител по изобразително изкуство в СУ "Владимир Комаров"
от 2019 г. - директор на СУ "Владимир Комаров"- град Велико Търново
Чужд език:  Руски език, Английски език

Учители в начален етап

Антоанета Пенчева Дочева-Йорданова

Длъжност:  главен учител в начален етап
Образование:  1985-1989 година ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, град Велико Търново, квалификация: Начален учител, ОКС магистър
1993-1994 година - Специализация по Начална педагогика, длъжностна специализация -
ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
1994 година Придобита Втора професионално-квалификационна степен - Институт за повишаване на квалификацията на учителските кадри “Д-р П. Берон”, гр. Варна
2002-2004 година Професионална квалификация по английски език, Център за квалификация при ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
2006 година Начална училищна педагогика и английски език, висше образование по бакалавърска програма, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”
Професионален опит:  1989-1990 година ЕСПУ “Св.св. Кирил и Методий”, град Антоново
от 1990 година СУ “Владимир Комаров”, град Велико Търново
Чужд език:  Английски език, Руски език

Мариана Кънева Петрова

Длъжност:   старши учител в начален етап
Образование:  1985 г - Полувисш институт за начални учители "Д-р П.Берон” гр.Шумен. Специалност-начален учител.
1997 г.- Висше образование -бакалавър. Специалност-Начална училищна педагогика. Великотърновски университет "Св.св.Кирил и Методий”
2006 г.- Придобита Трета Професионално-квалификационна степен: Едногодишна-професионално-педагогическа специализация по:"Реализация на държавните образователни изисквания за учебното съдържание в учебните програми I-IV клас" в Тракийски университет, гр.Стара Загора.
Професионален опит:  23.IX.1985 г. до 31.VIII.1987 г. Основно училище-интернат "Отец Паисий"-с.Пчелище, обл.Велико Търново
29.I.1990 г. до 12.IX.1995 г. Основно училище "Кирил и Методий” -с.Драгижево,
обл.Велико Търново
от 13.09.1995 г. СУ "Владимир Комаров”, град Велико Търново
Чужд език:  Руски език

Милена Стефанова Попова

Длъжност:  старши учител в начален етап
Образование:  1989г. Висше образование - магистър - ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”,
квалификация - Начален учител
1992 г. - 1993 г. - Специализация по Начална педагогика - ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
1996 г. - Придобита Втора професионално-квалификационна степен - Институт за повишаване на квалификацията на учителските кадри “Д-р П.Берон”, гр. Варна
Професионален опит:  1989 – 1990 г. - НУ “Христо Смирненски”, гр. В.Търново
1992 – 1994 - ОУ “Христо Смирненски”, с.Водолей, обл.Велико Търново
от 01.IХ.1994г. - СУ “Владимир Комаров”, гр.В.Търново
Чужд език:  

Марияна Николова Стоянова

Длъжност:   старши учител в начален етап
Образование:  1993 г. Висше образование - магистър - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, квалификация - Начален учител
1996 г. - 1997 г. - Специализация по Начална педагогика - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”,
гр. Велико Търново
2020 г. - Придобита ПЪРВА професионално-квалификационна степен - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, град Велико Търново
2006 г.- Висше образование- ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, квалификация- Педагог, начален учител и начален учител по чужд език
Професионален опит:  от 15.09.1994 г. - СУ “Владимир Комаров”-гр.Велико Търново
Чужд език:  Английски език, Руски език

Учители по общообразователна подготовка

Мария Георгиева Шумелова

Длъжност:  старши учител по БЕЛ
Образование:  Специалност: Българска филология, Втора специалност: Руска филология
ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново
Квалификация: Специалист по българска филология и преподавател в средните училища
Втора ПКС - Институт за повишаване квалификацията на учителските кадри “Д-р Петър Берон”, гр.Варна
Професионален опит:  1982–1985г.- ОУ “Хр.Ботев”, с.Беброво, обл.Велико Търново
1985–1986г.- ОУ с.Ново село, обл.Велико Търново
от 1986 - СУ „Владимир Комаров”, град Велико Търново
Чужд език:  Руски език

Гинка Любенова Маринова

Длъжност:  старши учител по Английски език
Образование:  Специалност "Български език и руски език” Образователно-квалификационна степен: Магистър ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново
Специалност: Приложна лингвистика - Руски език и английски език Образователно-квалификационна степен: Бакалавър ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново
Професионално-педагогическа специализация: Детско-юношеска и училищна психология” Тракийски университет - ДИПКУ гр.Стара Загора
Следдипломна квалификация: “ Начален учител” Тракийски университет гр.Стара Загора
Втора ПКС, защитена в ДИПКУ гр.Стара Загора
Професионален опит:  15.09.2000 - 30.08.2001 СУ ”Димитър Благоев”, гр.Свищов
09.2007 - 03.2016 ОУ ”Св.св. Кирил и Методий”, с.Поликраище, обл.Велико Търново
от 03.2016 - СУ ”Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
Чужд език:  Руски език, Английски език

Лиляна Петрова Делова-Далева

Длъжност:  старши учител по Математика и Информационни технологии
Образование:  СУ “Климент Охридски”, ФМИ, специалност МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, квалификация: учител по математика и информатика; степен - магистър;
СУ “Климент Охридски”, ФОП, специалност УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ,
квалификация: специалист по системи за управление - магистър;
Централен институт за усъвършенстване на учители, гр. София - пета ПКС
Професионален опит:  учител по математика и информатика в СУ “Владимир Комаров” от 16.09.1990 г.
Чужд език:   Руски език, Английски език, Немски език

Христо Димитров Христов

Длъжност:  Учител по Математика, Информационни технологии и професионална подготовка
Образование:  2020г-2021г квалификация Учител по математика и география ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"
2002г-2004г Докторант в Катедра Автоматика;
1996г-2001г Инженер Магистър по Автоматика Русенски университет "Ангел Кънчев"
Професионален опит:  2014г-2022г специалист Маркетинг и продажби в частния сектор;
2004г-2013г инженер продажби в частния сектор.
Чужд език:   Английски език, Италиански език

Ганка Георгиева Йорданова

Длъжност:  старши учител по история и цивилизации
Образование:  Специалност: История
Втора специалност: Българска филология- ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, гр. Велико Търново
Квалификация: Специалист по история и преподавател в средните училища
Професионален опит:  от 1990г. - СУ „Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
Чужд език:   Руски език

Веселка Господинова Василева

Длъжност:  старши учител по география
Образование:  1984 – 1989г. Висше образование- ВТУ ”Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново Специалност: История и география
Професионален опит:  1989 - 1990г. - СУ ”Максим Райкович”, гр.Лясковец
от 1990г. - СУ ”Владимир Комаров”, гр. Велико Търново
Чужд език:   Руски език

Зорница Станчева Миладинова

Длъжност:  учител по Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната среда
Образование:  Софийски университет»Св.Климент Охридски» през 1999г. Магистър по специалност Биология, специализация - Хидробиология и опазване на водите. През 2015г. в Софийски университет »Св.Климент Охридски» придобива допълнителна квалификация по специалност „Методика на обучението по биология“. През 2021г. в Софийски университет»Св.Климент Охридски» придобива допълнителна квалификация по специалност „Учител по химия“.
Професионален опит:   Има над двадесет годишен стаж в областта на опазване на околната среда
от 2019г. - СУ ”Владимир Комаров”, гр. Велико Търново
Чужд език:  

Лазаринка Йорданова Ганчева

Длъжност:  учител по изобразително изкуство
Образование:  ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, специалност Иконография, професионална квалификация- Художник- иконограф, ОКС- Бакалавър
ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, специалност Иконография, професионална квалификация- Художник- църковни кавалетни изкуства, ОКС - Магистър
ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, Център за квалификация, Професионална квалификация- Учител по изобразително изкуство
Професионален опит:  Учител по изобразително изкуство в СУ ”Владимир Комаров”,
гр. Велико Търново
Чужд език:   Френски език, Руски език

Деница Димитрова Димитрова

Длъжност:  учител по физика и астрономия и професионална подготовка
Образование:  1995 – 2000г. Висше образование Степен: магистър- РУ ”Акгел Кънчев”, гр.Русе Специалност: Машиностроителни технологии и мениджмънт”
2019г. - ШУ ”Константин Преславски”, гр.Шумен. Допълнителна професионална квалификация - “Учител по Физика и астрономия"
Професионален опит:  СУ ”Владимир Комаров”, гр. Велико Търново
Чужд език:   Английски език, Руски език

Деница Руменова Димитрова

Длъжност:  учител по професионална подготовка - практика
Образование:  2013-2018г. Висше образование : магистър - РУ ”Ангел Кънчев”, гр. Русе - Специалност: „Електроника“
Професионален опит:   СУ ”Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
Чужд език: Английски език  

Мирослав Атанасов Мошев

Длъжност:  учител по ФВС
Образование:  2004 - 2009г. - Висше образование ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий” - гр.Велико Търново Степен: Бакалавър Специалност: "Теория и методика на физическото възпитание”
Професионален опит:  от 2018г. - СУ ”Владимир Комаров”, гр.Велико Търново
Чужд език:  

Учители в ЦДО

Миглена Христова Тодорова

Длъжност:  старши учител ЦДО в начален етап
Образование:  ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, специалност –Начална училищна педагогика, степен – магистър
Придобита – Четвърта професионално-квалификационни степени в ДИПКУ гр. Стара Загора
Професионален опит:  15.09.1992 до 2010 г. СУ “Максим Райкович“ гр. Дряново
от 15.09.2011г. СУ ”Владимир Комаров” гр. Велико Търново
Чужд език:  Руски език, Немски език

Таня Лазаринова Иванова

Длъжност:  учител ЦДО в начален етап
Образование:  ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, квалификация - педагог, детски и начален учител, степен - бакалавър;
ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, специалност ПНУП. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование и началния етап на СУ, степен - магистър;
2019г. - ДЕПОК към ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново - придобита Пета професионално-квалификационна степен. специалност - Предучилищна и начална училищна педагогика,
Професионален опит:  2012 – 2013г. - Детска ясла “Пролет”, гр. Велико Търново
от 2013г. - Средно училище “Владимир Комаров”, гр. Велико Търново
Чужд език:   Руски език, Френски език

Симона Свиленова Кулова

Длъжност:  учител ЦДО в начален етап
Образование:  ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, Специалност: Начална училищна педагогика и чужд език – с английски език./степен бакалавър/
Предучилищна и начална училищна педагогика / степен магистър/
Професионален опит:  от 14.09.2017 г. - Учител ЦДО в начален етап – СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново
Чужд език:   Английски език

Стефани Георгиева Ананиева

Длъжност:  учител ЦДО в начален етап
Образование:  ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново,
Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика./степен бакалавър/
Професионален опит:  от 13.09.2021 г. - Учител ЦДО в начален етап – СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново
Чужд език:   Английски език

Администрация

Кремена Тотева Вачкова

Длъжност:  главен счетоводител
Образование:  1992 г. – 1996 г. Висше образование – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” – Магистърска степен по „Финанси“
Професионален опит:  1993г. – 1997 г. – счетоводител в частен сектор
1997г. – 2001 г. – главен счетоводител в частен сектор
2001 г. – 2013 г. – експертни позиции в банковата сфера
2013 г. - главен счетоводител на СУ "Владимир Комаров”
Чужд език:   Английски език, Руски език

Антония Захариева Недева

Длъжност:  завеждащ административна служба
Образование:  2009г. – 2013г. Висше образование – СА „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов – Бакалавър „Публична администрация“
2013 г. – 2015 г. - Висше образование – СА „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов – Магистър по „Бизнесадминистрация“
2010 г. – 2012 г. – Център за факултативно обучение, гр.Свищов – Икономическа педагогика
Професионален опит:  2014 г. – 2017 г. – завеждащ административна служба в СУ „Георги Стойков Раковски“, гр. Велико Търново
2017 г. - завеждащ административна служба в СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново
Чужд език:  Английски език

-----------------------------------------------