ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА


Видео обиколка


Прием след 7 клас


Първи клас


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА
2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА


За своите най-малки ученици в І-ви клас през новата учебна
2023-2024 година, ние предлагаме:

Интерактивна образователна среда
 Учебните стаи са оборудвани с интерактивни дъски и проектори, с които учениците работят с удоволствие и желание
 Изградена е база, основаваща се на съвременно образователно обзавеждане
Урочна дейност
 прилагане на иновативни методи в учебния процес за по-цялостно възприемане и затвърждаване на урочните единици
 визуализация на учебното съдържание
 практически дейности
 учене чрез правене и преживяване
 дискусии и споделяне
Целодневна организация на учебния ден
 стаи за дейности с библиотека, занимателни и образователни игри „Учим докато играем“
 кабинет за ресурсно подпомагане
 медицински кабинет
 съвременна спортна площадка за активен отдих
 столово хранене
 безплатна закуска
 забавни разнообразни занимания: природолюбителска дейност, конструктивно-техническа дейност, предприемаческа дейност, театър, арт изкуства, музика
Работа по проекти
Извънкласни дейности
направление Спорт
направление Дигитални компетентности
направление Изкуства
направление Музика и изпълнителско изкуство
направление Изобразителни изкуства
Дейности за попълване пропуските на учениците при овладяване на учебното съдържание
Български език и литература
Математика

ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

КАРТА НА РАЙОНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В УЧИЛИЩЕТО

  І. Приемът на ученици в І клас в СУ „Владимир Комаров”, гр. Велико Търново, се осъществява в съответствие с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.142, ал.1 и ал.2 и чл.143, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.43, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и в изпълнение на чл.256, ал.1, т.2 от Закона за предучилищното и училищното образование.
ІІ. През учебната 2022/2023 г. в СУ „Владимир Комаров“ се определя прием в І клас: на една паралелка, 22 ученици, родени през 2015 г., дневна форма на обучение, на целодневна организация на учебния ден, съгласуван с Обществения съвет.
ІІІ. При наличие на повече желаещи се допуска допълнителен прием до 2 деца в паралелката (10%) по решение на Педагогическия съвет на училището.
ІV. По преценка на родителя могат да бъдат записани деца, които навършват 6-годишна възраст през годината, когато се осъществява приемът за първи клас. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото удостоверение за задължително предучилищно образование.
V. Началото на училищното образование може да се отложи с една година, когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването му в първи клас. Регионалният екип за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини постъпването на детето в първи клас.
VІ. Родителят /настойникът/ на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.
VІІ. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят /настойникът/ е длъжен да актуализира данните на място в училището, където е подал заявлението.
VІІІ. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те се използват единствено за нуждите на класирането за прием.
ІХ. При класирането се спазват разпоредбите на чл. 192, ал. 2 от ЗПУО за възможност за обучение до три деца със СОП в една паралелка.
Х. Класираното дете се записва в училището само при наличие на пълен комплект от изискваните документи, подадени от родителя /настойника/ в определените срокове, след попълнено по образец заявление.
ХІ.Записването се извършва от директора, след проверка от училищната комисия на подадените от родителя /настойника/ задължителни документи, удостоверяващи съответните критерии за класиране /по образец от Община Велико Търново/.
ХІІ. Всички кандидати с равен брой точки след прилагането на критериите се приемат. В случай, че техния брой надвишава допустимото 10% увеличаване на броя на учениците в една паралелка, се тегли жребий между всички тях в присъствието на родителите и определената от директора комисия.
ХІІІ. Кандидатстването за прием на деца в първи клас във Велико Търново вече ще е изцяло онлайн – чрез централизирана електронна система. Приемът на документи започва на 17 май в 10,00 ч.
В самата система е изготвена карта с прилежащите райони. Родителите бързо ще могат да направят проверка кои са училищата, попадащи в техните райони по адрес. Документите ще се набавят по служебен път – подаденото в системата заявление за записване, удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, удостоверение за семейно положение.
Всеки родител може да подреди в заявлението на детето до 9 училища. Освен онлайн, то може да бъде подадено и на хартия (по образец) - на място в училището по първо желание.
Водещ критерий за прием в първи клас е близостта на учебната институция по постоянен или настоящ адрес на детето в района за обхват /който адрес е по-благоприятен за родителя/. Проверката на документацията ще е автоматична.
ХІV. Централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по утвърдения от кмета на общината график на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Велико Търново публикувани на следния адрес:

Прием в първи клас училищаСПИСЪК НА УЛИЦИТЕ И НОМЕРАТА,ВКЛЮЧЕНИ В РАЙОНА НА СУ „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“

• ул."Бяла Бона"
• ул."Райна Княгиня"
• ул."Райчо Николов"
• ул."Рада Войвода"
• ул."Петър Пармаков"
• ул."Сан Стефано"Седми клас
ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛНОСТ: АВТОМАТИЗАЦИЯ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

УСЛОВИЯ:

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 ГОДИНИ
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - ДНЕВНА
СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ВТОРА
ИЗУЧАВАН ЧУЖД ЕЗИК - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Професия: Сътрудник социални дейности

Професия: Сътрудник социални дейности-видеоклип

Професии на бъдещето "Монтьор по автоматизация"

Специалност "Автоматизирани системи“


За контакти:
Директор: 062 67 49 74
Канцелария: 062 64 49 36
e-mail: v_komarov@abv.bg
www.su-komarov.com    Професионална подготовка, с която се придобиват знания и умения за:

* работа с техническа и справочна литература;
* практически изследвания;
* използване на технически средства и системи за автоматизирано управление.

Начин на кандидатстване /балообразуване/:


>Тест от НВО по Български език и литература/утроен резултат/;
>Тест от НВО по Математика/резултат/;
>Оценка от свидетелство за основно образование по Технологии и предприемачество;
>Оценка от свидетелство за основно образование по Информационни технологии;
ПАРТНЬОРИ
"КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД - ВОДЕЩО ПРЕДПРИЯТИЕ В МЕБЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ,
„ПОЛИГОН ТИЙМ“ ООД, ОБРАЗОВАТЕЛНО СДРУЖЕНИЕ "ТИНОЗАВЪР“,
СТОПАНСКАТА КАМАРА - ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Професионално обучение
НА ВНИМАНИЕТО
НА БЪДЕЩИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ ОТ СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"


    И през новата учебна година ще се осъществява ефективно сътрудничество с представители на бизнеса. Продължава традицията за отпускане на пет целеви стипендии в размер на 100 лв месечно на ученици, доказали висока мотивация и успех при овладяване на професията. Дооборудван е специализиран кабинет с учебни табла по специалните предмети.
Училището спечели финансиране в размер над 100 000 лв. по проекти по НП „Изграждане на STEM център“ /природни науки/, НП „Изграждане на STEM среда в училище“, НП "Библиотеките като образователна среда", Проектът „Бъдещето е в нас”, финансиран от програмата Еразъм+ на ЕС. Усвоено е дарение на обща стойност шест хиляди лева за компютърно обзавеждане на 5 работни места с дистанционно управление от учителски компютър и инсталиране на професионално насочен софтуер.
За Вашето качествено образование предлагаме:
• отлична материална база;
• съвременно иновативно обучение;
• разнообразни извънкласни дейности;
• спортни занимания по волейбол, баскетбол, футбол, шахмат;
• диплома със свидетелство за професионална квалификация;
• шофьорски курс с придобиване на категория „В";
• възможност за придобиване на правоспособност за управление на мотокари и електрокари;
• безплатен транспорт за ученици, пътуващи от други населени места;
• стипендии до 100 лв. на месец за отличен успех;
• фризьорски курс с възможност за допълнителна квелификация.
СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!
Ако искате да учите, да се развивате, да експериментирате и да творите, да сте подкрепени от своите преподаватели, да имате иновативна среда за изграждане като стойностни личности,
ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!
ОЧАКВАМЕ ВИ!

специалност "Автоматизирани системи“


Автоматизация на непрекъснати производства


Рекламен плакат - СУ"Владимир Комаров"


Нашите професионални изяви през 2021-2022 година


Специалност " Автоматизирани системи"


На вниманието на бъдещите осмокласници от СУ ,, Владимир Комаров” се представя специализирания кабинет за професионална подготовка и възможностите за обучение в реална работна среда.

За контакти:
Директор: 062 67 49 74
Канцелария: 062 64 49 36
e-mail: v_komarov@abv.bg
www.su-komarov.com

    Училището разполага с:

* просторни и слънчеви реновирани класни стаи;
* функционални и слънчеви кабинети по чуждоезиково обучение, география, биология, химия и физика, музика, готварство, мода и дизайн;
* три компютърни зали с постоянна интернет връзка и интерактивни дъски;
* модерна ЕКОЗАЛА;
* два подобрени физкултурни салона, зала за фитнес, спортни площадки;
* обновена и обогатена библиотека;
* лекарски кабинет;
* ученически стол и павилион за закуски;
* екопътека в близост до училище

Добре дошли при нас ! Тук ви се гарантира:

Качествено образование и възпитание с осигурени:
>квалифицирани преподаватели;
>творческа атмосфера на работа;
>целогодишно обучение само първа смяна;
>уникална природна среда;
>четиригодишно обучение за придобиване на средно образование с разширено изучаване на:
⧁информационни технологии;
⧁мода и дизайн;
⧁козметика и фризьорство;
⧁ресторантьорство;
⧁спорт;
⧁приложна екология;
⧁икономика и евроинтеграция;
⥰Школи по волейбол и ШАХ;
⥰Вокална група;
⥰Програма за здравно образование;

-----------------------------------------------