ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

   ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ"-град Верико Търново


Изтегли в PDF формат

I ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ


Провеждане на процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко".

ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД И УЧИЛИЩНО МЛЯКО

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕМОНТ ПОКРИВ НА КОРПУС ОТ
СУ "ВЛАДИМИР КОМАРОВ" - гр. В. ТЪРНОВО

Протокол от 15.10.2014г. за решение по обществена поръчка с предмет: "Ремонт покрив на корпус от СУ"Владимир Комаров"-гр.В.Търново".

ПРОТОКОЛ ЗА РЕШЕНИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ 15.10.2014г.

I ДОГОВОР ЗА РЕМОНТ НА ПОКРИВ
II ПРОТОКОЛ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА