САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната лекарска комисия, не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет;
2. лица, навършили 16-годишна възраст.

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

КОНСПЕКТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - 10 клас

КОНСПЕКТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - 9 клас

КОНСПЕКТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ - 7 клас

График за изпити-СФО-сесия м.Юни-2022-2023г.

График за приравнителни изпити-СФО-2022-2023г.

График за изпити-СФО-сесия м.Януари-2022-2023г.

Заявление за записване в СФО-2022-2023г.

Правила за определяне на на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите в СФО

Правилник за обучение на ученици в СФО

Инструктаж за ученици при провеждане на изпити в СФО


Конспект по БЕЛ за 11 клас за 2022/2023г.

Конспект по Математика за 11 клас за 2022/2023г.

Конспект по Руски език за 11 клас за 2022/2023г.

Конспект по ФВС за 11 клас за 2022/2023г.

Конспект за изпит по Чужд език по професията за 11 клас за 2022/2023г.

Конспект по Технически средства за автоматизация за 11 клас за 2022/2023г.Конспект по БЕЛ за 7 клас за 2021/2022г.

Конспект по БЕЛ за 9 клас за 2021/2022г.

Конспект по БЕЛ за 10 клас за 2021/2022г.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 2021/2022г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 2020/2021г.-5 клас

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 2019/2020г.- 1 срок

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА 2018/2019г.- 2 срок

КОНСПЕКТИ


САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - Правилник

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-5 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-6 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-7 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-8 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-9 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-10 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-11 КЛАС

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-12 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-5 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-6 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-7 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-8 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-9 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-10 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-11 КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА-12 КЛАС

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО БЕЛ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО МАТЕМАТИКА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ИНФОРМАТИКА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО НЕМСКИ ЕЗИК

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО РУСКИ ЕЗИК

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПО ХИМИЯ И ООС

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА – ТЕОРИЯ

При записване в самостоятелна форма на обучение се попълва заявление по образец и се представят документ за самоличност и удостоверение за завършен клас от съответното учебно заведение.