СТИПЕНДИИ

ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТИПЕНДИИ - 2022-2023г.

РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ - 2021-2022г.


НОВИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ


ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯ
ПРЕДОСТАВЕНА ОТ "КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ПРОТОКОЛ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ

ПРОТОКОЛ №1

Днес, 27 октомври 2017 година, комисия за определяне реда за получаване на стипендии при СУ „Вл. Комаров” гр. Велико Търново, в състав Веселка Господинова Василева, Снежана Джумалиева и Кремена Вачкова се събра и определи следните критерии, условия и размери за получаване на стипендии за учебната 2017/2018г. – първи учебен срок:
I.Разпределение на средствата по видове стипендии както следва :
> Налична сума за стипендии в бюджета към 01.01.2017 година - 6 464.00 лв.
> Изплатени стипендии към 30.09.2017г. - 4 515.00 лв.
> За отличен успех – 6.00 - 240.00 лв.
> За отличен успех над 5.50 - 1 690.00 лв.
> За подпомагане на ученици с трайни увреждания - 1 130.00 лв.
> За ученици без родители - 155.00 лв.
> За ученици подпомагани с цел достъп до образование и предотвратяване на отпадане -
1 300.00 лв.
> Налична сума в бюджета към 30.09.2017г.- 1 949.00 лв.
II. Определя размера на стипендиите по видове:
> За отличен успех - 6.00 - 40.00 лв.
> За отличен успех над 5.50 - 35.00 лв.
> За подпомагане на ученици с трайни увреждания - 25.00 лв.
> За ученици без родители - 25.00 лв.
> За ученици подпомагани с цел достъп до образование и предотвратяване на отпадане - 25.00 лв.
> Еднократни за ученици подпомагани с цел достъп до образование и предотвратяване на отпадане - 70.00 лв.
III.Период за отпускане:
>За отличен успех - 6.00 - за учебен срок
>За отличен успех над 5.50 - за учебен срок
>За подпомагане на ученици с трайни увреждания - за календарна година
>За ученици без родители - за календарна година
>За ученици подпомагани с цел достъп на образование и предотвратяване на отпадане -
за учебен срок
IV.Документи за допускане до класиране:
1.За отличен успех - 6.00
1.1Заявление до Директора на училището, заверено с подписа на класния ръководител
2.За отличен успех над -5.50
2.1Заявление до Директора на училището, заверено с подписа на класния ръководител
3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания
3.1. Заявление до Директора на училището
3.2. Докумвнти от ТЕЛК
4.За ученици без родители
4.1.Заявление до Директора на училището
4.2.Документ за смъртен акт на починалия родител
5.За ученици подпомагани с цел достъп на образование и предотвратяване на отпадане
5.1.Заявление - декларация с подпис на родител и заверка на успеха от класния ръководител,
5.2. Документи за дохода на семейството за 6/ шест / месеца, който да не надвишава минималната работна заплата за месец на член от семeйството.
5.3. Успех за учебния срок - над 4.50
V.Критерии за класиране:
1.За отличен успех - 6.00
–успех 6.00,
-участие в извънкласни форми и класиране на Общински или Национални олимпиади,
- допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия.
2.За отличен успех над 5.50
-допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия.
3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания
– установено трайно увреждане, удостоверено с документ от ТЕЛК,
- редовно посещаване на ресурсно обучение
4.За ученици без родители
-допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия,
–починал един и/или двама родители, удостоверено със смъртен акт.
5.За ученици подпомагани с цел достъп на образование и предотвратяване на отпадане
- допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия.
VI. При наказание от ПС комисията има право да прави предложения пред директора за спиране за определен период от време на стипендиите.

Условия за получаване на стипендии в СУ "Владимир Комаров"

За 2014 г. е утвърден бюджет в размер на 368 867 лв., в т.ч. 2 500 лв. собствени приходи. От тях 4 872 лв. са за планираните средства за стипендии.
I.Разпределение на средствата по видове стипендии както следва :
1.Налична сума за стипендии в бюджета за 2013 година - 7 745.00 лева
2.Изплатени през месец януари 2013г. - 294.00 лева
3.За еднократни стипендии - 700.00 лева
4.За отличен успех - 6.00 - 450.00 лева
5.За отличен успех над 5.50 - 1 350.00 лева
6.За подпомагане на ученици с трайни увреждания -1 320.00 лева
7.За ученици без родители - 330.00 лева
8.За ученици подпомагани с цел достъп на образование и предотвратяване на отпадане -
2 520.00 лева
9.Преходен остатък за 2014 година - 781.00 лева
II. Разпределение размера на стипендиите по видове:
1.За отличен успех - 6.00 - 50.00 лева
2.За отличен успех над 5.50 - 30.00лева
3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания - 30.00 лева
4.За ученици без родители - 30.00 лева
5.За ученици подпомагани с цел достъп на образование и предотвратяване на отпадане - 28.00 лева
III.Период за отпускане:
1.За отличен успех - 6.00 - за учебен срок
2.За отличен успех над 5.50 - за учебен срок
3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания - за календарна година
4.За ученици без родители - за календарна година
5.За ученици подпомагани с цел достъп на образование и предотвратяване на отпадане -
за учебен срок
IV.Документи за допускане до класиране:
1.За отличен успех - 6.00
1.1Заявление до Директора на училището, заверено с подписа на класния ръководител
2.За отличен успех над -5.50
2.1Заявление до Директора на училището, заверено с подписа на класния ръководител
3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания
3.1. Заявление до Директора на училището
3.2. Докумвнти от ТЕЛК
4.За ученици без родители
4.1.Заявление до Директора на училището
4.2.Документ за смъртен акт на починалия родител
5.За ученици подпомагани с цел достъп на образование и предотвратяване на отпадане
5.1.Заявление - декларация с подпис на родител и заверка на успеха от класния ръководител,
5.2. Документи за дохода на семейството за 6/ шест / месеца, който да не надвишава минималната работна заплата за месец на член от семeйството.
5.3. Успех за учебния срок - над 4.50
V.Критерии за класиране:
1.За отличен успех - 6.00, участие в извънкласни форми и класиране на Общински или Национални олимпиади, допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия.
2.За отличен успех над 5.50 допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия.
3.За подпомагане на ученици с трайни увреждания - Редовно посещаване на ресурсно обучение
4.За ученици без родители допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия
5.За ученици подпомагани с цел достъп на образование и предотвратяване на отпадане - допуснати не повече от 5 неизвинени отсъствия
VI. При наказание от ПС комисията има право да прави предложения пред директора за спиране за определен период от време на стипендиите.